UBND xã Trung Chải
Số hồ sơ xử lý: 172
Đúng & trước hạn: 171
Trễ hạn 1
Trước hạn: 70.35%
Đúng hạn: 29.07%
Trễ hạn: 0.58%
UBND Thị trấn Nậm Nhùn
Số hồ sơ xử lý: 549
Đúng & trước hạn: 549
Trễ hạn 0
Trước hạn: 46.27%
Đúng hạn: 53.73%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Pú Đao
Số hồ sơ xử lý: 289
Đúng & trước hạn: 289
Trễ hạn 0
Trước hạn: 49.48%
Đúng hạn: 50.52%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hua Bum
Số hồ sơ xử lý: 106
Đúng & trước hạn: 106
Trễ hạn 0
Trước hạn: 50.94%
Đúng hạn: 49.06%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lê Lợi
Số hồ sơ xử lý: 215
Đúng & trước hạn: 214
Trễ hạn 1
Trước hạn: 73.95%
Đúng hạn: 25.58%
Trễ hạn: 0.47%
UBND xã Mường Mô
Số hồ sơ xử lý: 299
Đúng & trước hạn: 298
Trễ hạn 1
Trước hạn: 57.53%
Đúng hạn: 42.14%
Trễ hạn: 0.33%
UBND xã Nậm Ban
Số hồ sơ xử lý: 759
Đúng & trước hạn: 759
Trễ hạn 0
Trước hạn: 54.68%
Đúng hạn: 45.32%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Chà
Số hồ sơ xử lý: 334
Đúng & trước hạn: 333
Trễ hạn 1
Trước hạn: 66.77%
Đúng hạn: 32.93%
Trễ hạn: 0.3%
UBND xã Nậm Hàng
Số hồ sơ xử lý: 439
Đúng & trước hạn: 439
Trễ hạn 0
Trước hạn: 62.64%
Đúng hạn: 37.36%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Manh
Số hồ sơ xử lý: 288
Đúng & trước hạn: 278
Trễ hạn 10
Trước hạn: 67.01%
Đúng hạn: 29.51%
Trễ hạn: 3.48%
UBND xã Nậm Pì
Số hồ sơ xử lý: 440
Đúng & trước hạn: 436
Trễ hạn 4
Trước hạn: 55.68%
Đúng hạn: 43.41%
Trễ hạn: 0.91%