UBND TT Phong Thổ
Số hồ sơ xử lý: 651
Đúng & trước hạn: 651
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.48%
Đúng hạn: 9.52%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Bản Lang
Số hồ sơ xử lý: 841
Đúng & trước hạn: 838
Trễ hạn 3
Trước hạn: 88.94%
Đúng hạn: 10.7%
Trễ hạn: 0.36%
UBND xã Dào San
Số hồ sơ xử lý: 166
Đúng & trước hạn: 163
Trễ hạn 3
Trước hạn: 81.33%
Đúng hạn: 16.87%
Trễ hạn: 1.8%
UBND xã Hoang Thèn
Số hồ sơ xử lý: 169
Đúng & trước hạn: 168
Trễ hạn 1
Trước hạn: 95.86%
Đúng hạn: 3.55%
Trễ hạn: 0.59%
UBND xã Huổi Luông
Số hồ sơ xử lý: 367
Đúng & trước hạn: 367
Trễ hạn 0
Trước hạn: 49.05%
Đúng hạn: 50.95%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khổng Lào
Số hồ sơ xử lý: 294
Đúng & trước hạn: 294
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.82%
Đúng hạn: 9.18%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lản Nhì Thàng
Số hồ sơ xử lý: 97
Đúng & trước hạn: 95
Trễ hạn 2
Trước hạn: 82.47%
Đúng hạn: 15.46%
Trễ hạn: 2.07%
UBND xã Ma Ly Pho
Số hồ sơ xử lý: 333
Đúng & trước hạn: 333
Trễ hạn 0
Trước hạn: 81.98%
Đúng hạn: 18.02%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mù Sang
Số hồ sơ xử lý: 163
Đúng & trước hạn: 162
Trễ hạn 1
Trước hạn: 92.64%
Đúng hạn: 6.75%
Trễ hạn: 0.61%
UBND xã Mường So
Số hồ sơ xử lý: 684
Đúng & trước hạn: 683
Trễ hạn 1
Trước hạn: 83.63%
Đúng hạn: 16.23%
Trễ hạn: 0.14%
UBND xã Mồ Sì San
Số hồ sơ xử lý: 417
Đúng & trước hạn: 417
Trễ hạn 0
Trước hạn: 68.35%
Đúng hạn: 31.65%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Xe
Số hồ sơ xử lý: 235
Đúng & trước hạn: 233
Trễ hạn 2
Trước hạn: 95.32%
Đúng hạn: 3.83%
Trễ hạn: 0.85%
UBND xã Pa Vây Sử
Số hồ sơ xử lý: 155
Đúng & trước hạn: 154
Trễ hạn 1
Trước hạn: 55.48%
Đúng hạn: 43.87%
Trễ hạn: 0.65%
UBND xã Sin Suối Hồ
Số hồ sơ xử lý: 401
Đúng & trước hạn: 401
Trễ hạn 0
Trước hạn: 53.87%
Đúng hạn: 46.13%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sì Lở Lầu
Số hồ sơ xử lý: 311
Đúng & trước hạn: 311
Trễ hạn 0
Trước hạn: 79.74%
Đúng hạn: 20.26%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tung Qua Lìn
Số hồ sơ xử lý: 387
Đúng & trước hạn: 387
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.42%
Đúng hạn: 2.58%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Vàng Ma Chải
Số hồ sơ xử lý: 136
Đúng & trước hạn: 134
Trễ hạn 2
Trước hạn: 91.91%
Đúng hạn: 6.62%
Trễ hạn: 1.47%