UBND Thị trấn Sìn Hồ
Số hồ sơ xử lý: 156
Đúng & trước hạn: 155
Trễ hạn 1
Trước hạn: 87.18%
Đúng hạn: 12.18%
Trễ hạn: 0.64%
UBND xã Pa Khoá
Số hồ sơ xử lý: 154
Đúng & trước hạn: 154
Trễ hạn 0
Trước hạn: 72.73%
Đúng hạn: 27.27%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phìn Hồ
Số hồ sơ xử lý: 357
Đúng & trước hạn: 357
Trễ hạn 0
Trước hạn: 87.11%
Đúng hạn: 12.89%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Chăn Nưa
Số hồ sơ xử lý: 542
Đúng & trước hạn: 541
Trễ hạn 1
Trước hạn: 78.23%
Đúng hạn: 21.59%
Trễ hạn: 0.18%
UBND xã Căn Co
Số hồ sơ xử lý: 499
Đúng & trước hạn: 499
Trễ hạn 0
Trước hạn: 66.73%
Đúng hạn: 33.27%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hồng Thu
Số hồ sơ xử lý: 50
Đúng & trước hạn: 50
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Làng Mô
Số hồ sơ xử lý: 249
Đúng & trước hạn: 249
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.16%
Đúng hạn: 10.84%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Lùng Thàng
Số hồ sơ xử lý: 448
Đúng & trước hạn: 448
Trễ hạn 0
Trước hạn: 70.31%
Đúng hạn: 29.69%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ma Quai
Số hồ sơ xử lý: 516
Đúng & trước hạn: 516
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.43%
Đúng hạn: 13.57%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Noong Hẻo
Số hồ sơ xử lý: 614
Đúng & trước hạn: 613
Trễ hạn 1
Trước hạn: 57%
Đúng hạn: 42.83%
Trễ hạn: 0.17%
UBND xã Nậm Cha
Số hồ sơ xử lý: 83
Đúng & trước hạn: 83
Trễ hạn 0
Trước hạn: 74.7%
Đúng hạn: 25.3%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Cuổi
Số hồ sơ xử lý: 654
Đúng & trước hạn: 654
Trễ hạn 0
Trước hạn: 68.2%
Đúng hạn: 31.8%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Hăn
Số hồ sơ xử lý: 632
Đúng & trước hạn: 632
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.14%
Đúng hạn: 8.86%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Mạ
Số hồ sơ xử lý: 126
Đúng & trước hạn: 126
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.1%
Đúng hạn: 11.9%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Tăm
Số hồ sơ xử lý: 155
Đúng & trước hạn: 155
Trễ hạn 0
Trước hạn: 77.42%
Đúng hạn: 22.58%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Pa Tần
Số hồ sơ xử lý: 789
Đúng & trước hạn: 788
Trễ hạn 1
Trước hạn: 90.11%
Đúng hạn: 9.76%
Trễ hạn: 0.13%
UBND xã Phăng Sô Lin
Số hồ sơ xử lý: 332
Đúng & trước hạn: 332
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.86%
Đúng hạn: 11.14%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Pu Sam Cáp
Số hồ sơ xử lý: 158
Đúng & trước hạn: 158
Trễ hạn 0
Trước hạn: 81.01%
Đúng hạn: 18.99%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sà Dề Phìn
Số hồ sơ xử lý: 144
Đúng & trước hạn: 144
Trễ hạn 0
Trước hạn: 84.03%
Đúng hạn: 15.97%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tả Ngảo
Số hồ sơ xử lý: 149
Đúng & trước hạn: 149
Trễ hạn 0
Trước hạn: 84.56%
Đúng hạn: 15.44%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tả Phìn
Số hồ sơ xử lý: 270
Đúng & trước hạn: 270
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.52%
Đúng hạn: 11.48%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tủa Sín Chải
Số hồ sơ xử lý: 592
Đúng & trước hạn: 592
Trễ hạn 0
Trước hạn: 63.34%
Đúng hạn: 36.66%
Trễ hạn: 0%