UBND phường Quyết Thắng
Số hồ sơ xử lý: 456
Đúng & trước hạn: 454
Trễ hạn 2
Trước hạn: 49.56%
Đúng hạn: 50%
Trễ hạn: 0.44%
UBND phường Quyết Tiến
Số hồ sơ xử lý: 552
Đúng & trước hạn: 552
Trễ hạn 0
Trước hạn: 63.95%
Đúng hạn: 36.05%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Tân Phong
Số hồ sơ xử lý: 557
Đúng & trước hạn: 557
Trễ hạn 0
Trước hạn: 62.12%
Đúng hạn: 37.88%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Đoàn Kết
Số hồ sơ xử lý: 529
Đúng & trước hạn: 529
Trễ hạn 0
Trước hạn: 83.36%
Đúng hạn: 16.64%
Trễ hạn: 0%
UBND phường Đông Phong
Số hồ sơ xử lý: 559
Đúng & trước hạn: 559
Trễ hạn 0
Trước hạn: 76.74%
Đúng hạn: 23.26%
Trễ hạn: 0%
UBND xã San Thàng
Số hồ sơ xử lý: 612
Đúng & trước hạn: 612
Trễ hạn 0
Trước hạn: 64.87%
Đúng hạn: 35.13%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sùng Phài
Số hồ sơ xử lý: 387
Đúng & trước hạn: 387
Trễ hạn 0
Trước hạn: 71.83%
Đúng hạn: 28.17%
Trễ hạn: 0%