Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thèn Sin

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 173 171 128 2 98.8 %
Bảo trợ xã hội 9 9 9 0 100 %
Hộ tịch 7 7 5 0 100 %