Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HẢNG A KỶ
Mã Biên nhận : 000.00.11.H35-230323-0009
Về việc : Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (Cấp tỉnh - trường hợp đã thành lập VP đăng ký đất đai)
Ngày nộp: 23/03/2023 09:07:55
Ngày hẹn trả: 28/03/2023 17:20:59
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.11.H35-230323-0009 đã trả kết quả tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký huyện Tam Đường