DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Ka Lăng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.14.49.H35-230509-0013 1 LÙ HỪ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 09:04:48 10/05/2023 07:04:48 Đã trả kết quả
2 000.14.49.H35-230509-0011 1 LỲ LÉ PO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 09:05:17 10/05/2023 07:05:17 Đã trả kết quả
3 000.14.49.H35-230509-0018 1 PỜ GẠ XÁ Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 09:57:57 12/05/2023 09:57:57 Đã trả kết quả
4 000.14.49.H35-230508-0018 1 KHOÀNG LÙ HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 16:17:53 09/05/2023 14:17:53 Đã trả kết quả
5 000.14.49.H35-230509-0008 1 CHU HA CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 09:05:52 10/05/2023 07:05:52 Đã trả kết quả
6 000.14.49.H35-230509-0017 1 LỲ PHÌ PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 09:03:59 10/05/2023 07:03:59 Đã trả kết quả
7 000.14.49.H35-230510-0007 1 SỪNG GO CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:49:43 11/05/2023 08:49:43 Đã trả kết quả
8 000.14.49.H35-230504-0001 1 PỜ GỚ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 09:09:22 05/05/2023 07:09:22 Đã trả kết quả
9 000.14.49.H35-230510-0016 1 MẠ XÒ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:50:08 11/05/2023 08:50:08 Đã trả kết quả
10 000.14.49.H35-230504-0007 1 LÙ LÒ GIÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 15:31:35 05/05/2023 13:31:35 Đã trả kết quả
11 000.14.49.H35-230505-0001 1 ĐỖ DANH CHIỀU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 10:23:45 08/05/2023 08:23:45 Đã trả kết quả
12 000.14.49.H35-230509-0024 1 SỲ LỲ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 13:52:17 10/05/2023 09:52:17 Đã trả kết quả
13 000.14.49.H35-230511-0023 1 LÙ GIÁ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:14:23 12/05/2023 08:14:23 Đã trả kết quả
14 000.14.49.H35-230511-0014 1 LÝ XUÂN HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:21:53 12/05/2023 08:21:53 Đã trả kết quả
15 000.14.49.H35-230511-0022 1 TRƯƠNG VĂN TOẢN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:15:50 12/05/2023 08:15:50 Đã trả kết quả
16 000.14.49.H35-230511-0018 1 SỪNG CÀ XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:17:47 12/05/2023 08:17:47 Đã trả kết quả
17 000.14.49.H35-230511-0017 1 SỪNG VŨ MINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:19:20 12/05/2023 08:19:20 Đã trả kết quả
18 000.14.49.H35-230518-0011 1 CHU CHU CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:44:43 19/05/2023 13:44:43 Đã trả kết quả
19 000.14.49.H35-230510-0013 1 PỜ NHÙ XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:50:50 11/05/2023 08:50:50 Đã trả kết quả
20 000.14.49.H35-230516-0006 1 CHU HA CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:18:54 17/05/2023 11:18:54 Đã trả kết quả
21 000.14.49.H35-230517-0007 1 PỜ GO CHE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:05:42 18/05/2023 11:05:42 Đã trả kết quả
22 000.14.49.H35-230526-0005 1 KHOÀNG KHÒ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 08:23:36 26/05/2023 16:23:36 Đã trả kết quả
23 000.14.49.H35-230515-0002 1 PỜ HU PO Thủ tục đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:57:19 18/05/2023 09:57:19 Đã trả kết quả
24 000.14.49.H35-230526-0001 1 HOÀNG THỊ DỊU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 08:24:46 26/05/2023 16:24:46 Đã trả kết quả
25 000.14.49.H35-230522-0002 1 PỜ MÒ XÓ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 09:38:00 23/05/2023 07:38:00 Đã trả kết quả
26 000.14.49.H35-230517-0003 1 CHU HA CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 10:49:22 18/05/2023 08:49:22 Đã trả kết quả
27 000.14.49.H35-230526-0004 1 HẠNG A SÙNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 08:24:08 26/05/2023 16:24:08 Đã trả kết quả
28 000.14.49.H35-230517-0002 1 CHU HA CHỪ Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 08:04:01 17/05/2023 16:04:01 Đã trả kết quả
29 000.14.49.H35-230504-0002 1 NGUYỄN VĂN KHẢI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 09:09:10 05/05/2023 07:09:10 Đã trả kết quả
30 000.14.49.H35-230511-0002 1 SỪNG MÒ CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 09:10:31 12/05/2023 07:10:31 Đã trả kết quả
31 000.14.49.H35-230508-0016 1 SỲ KHỪ PỨ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:39:29 09/05/2023 09:39:29 Đã trả kết quả
32 000.14.49.H35-230516-0002 1 LÙ PÓ NU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 07:59:31 16/05/2023 15:59:31 Đã trả kết quả
33 000.14.49.H35-230508-0011 1 LỲ CÁ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:40:29 09/05/2023 09:40:29 Đã trả kết quả
34 000.14.49.H35-230518-0014 1 BÙI VĂN Ả Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 16:32:16 19/05/2023 09:32:16 Đã trả kết quả
35 000.14.49.H35-230508-0002 1 PHẠM THỊ DUNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:45:33 09/05/2023 09:45:33 Đã trả kết quả
36 000.14.49.H35-230511-0024 1 PHAN VĂN THƯỜNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:13:52 12/05/2023 08:13:52 Đã trả kết quả
37 000.14.49.H35-230517-0006 1 DOA THỊ QUỲNH ANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:06:15 18/05/2023 11:06:15 Đã trả kết quả
38 000.14.49.H35-230512-0001 1 HÙ CỐ OANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 13:44:12 15/05/2023 09:44:12 Đã trả kết quả
39 000.14.49.H35-230511-0011 1 LỲ PỜ LÒ Thủ tục đăng ký lại khai sinh 11/05/2023 10:20:01 16/05/2023 10:20:01 Đã trả kết quả
40 000.14.49.H35-230508-0005 1 CHU LY SƠN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:44:58 09/05/2023 09:44:58 Đã trả kết quả
41 000.14.49.H35-230511-0015 1 SỪNG XỪ CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:21:18 12/05/2023 08:21:18 Đã trả kết quả
42 000.14.49.H35-230511-0021 1 LÙ LÙ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:16:23 12/05/2023 08:16:23 Đã trả kết quả
43 000.14.49.H35-230510-0005 1 PỜ XÚC SƠN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:50:09 11/05/2023 08:50:09 Đã trả kết quả
44 000.14.49.H35-230511-0004 1 LÊ VĂN CHIỀU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 09:10:05 12/05/2023 07:10:05 Đã trả kết quả
45 000.14.49.H35-230508-0017 1 LỲ LÉ PO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 16:18:23 09/05/2023 14:18:23 Đã trả kết quả
46 000.14.49.H35-230509-0014 1 SỲ GIÁ XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 09:04:36 10/05/2023 07:04:36 Đã trả kết quả
47 000.14.49.H35-230511-0005 1 LÙ GIÓ NU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 09:09:53 12/05/2023 07:09:53 Đã trả kết quả
48 000.14.49.H35-230509-0022 1 KHOÀNG CHỪ DE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 13:53:12 10/05/2023 09:53:12 Đã trả kết quả
49 000.14.49.H35-230509-0026 1 SỲ KHÁNH LINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 13:51:15 10/05/2023 09:51:15 Đã trả kết quả
50 000.14.49.H35-230511-0009 1 LÙ LÒ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 09:08:41 12/05/2023 07:08:41 Đã trả kết quả
51 000.14.49.H35-230515-0004 1 SỲ CHỪ CHE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 09:52:32 16/05/2023 07:52:32 Đã trả kết quả
52 000.14.49.H35-230510-0008 1 PỜ HỪ CHÓNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:49:28 11/05/2023 08:49:28 Đã trả kết quả
53 000.14.49.H35-230515-0005 1 LÊ VĂN SỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 10:00:19 16/05/2023 08:00:19 Đã trả kết quả
54 000.14.49.H35-230519-0002 1 BÙI VĂN Ả Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:19:38 22/05/2023 07:19:38 Đã trả kết quả
55 000.14.49.H35-230522-0001 1 LÙ PÓ LY Thủ tục đăng ký khai sinh 22/05/2023 09:15:42 25/05/2023 09:15:42 Đã trả kết quả
56 000.14.49.H35-230511-0008 1 SỪNG LÉ SINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 09:08:53 12/05/2023 07:08:53 Đã trả kết quả
57 000.14.49.H35-230510-0003 1 SY CHE HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:50:33 11/05/2023 08:50:33 Đã trả kết quả
58 000.14.49.H35-230523-0001 1 LÙ NHỪ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 15:39:58 24/05/2023 13:39:58 Đã trả kết quả
59 000.14.49.H35-230515-0001 1 PỜ PÓ CHỪ Thủ tục đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:51:56 18/05/2023 09:51:56 Đã trả kết quả
60 000.14.49.H35-230511-0010 1 PHÙNG XÉ PƯ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 09:09:41 12/05/2023 07:09:41 Đã trả kết quả
61 000.14.49.H35-230511-0003 1 BÙI VĂN DON Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 09:10:18 12/05/2023 07:10:18 Đã trả kết quả
62 000.14.49.H35-230508-0008 1 SỪNG PHI HÙNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:43:10 09/05/2023 09:43:10 Đã trả kết quả
63 000.14.49.H35-230511-0028 1 LỲ PỜ LÒ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:20:13 12/05/2023 08:20:13 Đã trả kết quả
64 000.14.49.H35-230512-0005 1 CHU MÒ PHẠ Thủ tục đăng ký lại khai sinh 12/05/2023 13:41:06 17/05/2023 13:41:06 Đã trả kết quả
65 000.14.49.H35-230515-0008 1 LỲ PHÌ PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 08:02:59 16/05/2023 16:02:59 Đã trả kết quả
66 000.14.49.H35-230515-0006 1 LÊ VĂN SỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 16:19:40 16/05/2023 14:19:40 Đã trả kết quả
67 000.14.49.H35-230512-0004 1 CHU TUẤN THÀNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 13:41:38 15/05/2023 09:41:38 Đã trả kết quả
68 000.14.49.H35-230518-0003 1 LÒ XÈ PỨ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 08:23:16 18/05/2023 16:23:16 Đã trả kết quả
69 000.14.49.H35-230523-0002 1 NGUYỄN THÀNH TÀI Thủ tục đăng ký khai sinh 23/05/2023 15:39:29 26/05/2023 15:39:29 Đã trả kết quả
70 000.14.49.H35-230524-0002 1 SỪNG HU DE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 08:33:19 24/05/2023 16:33:19 Đã trả kết quả
71 000.14.49.H35-230516-0001 1 CHANG MỤ HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 08:02:18 16/05/2023 16:02:18 Đã trả kết quả
72 000.14.49.H35-230516-0005 1 LÙ GIÁ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 09:12:01 17/05/2023 07:12:01 Đã trả kết quả
73 000.14.49.H35-230517-0004 1 MA THỊ DƯỢC Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:07:23 18/05/2023 11:07:23 Đã trả kết quả
74 000.14.49.H35-230516-0009 1 NGUYỄN THỊ HÒA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:25:22 17/05/2023 14:25:22 Đã trả kết quả
75 000.14.49.H35-230508-0004 1 NGUYỄN THÀNH HƯNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:45:11 09/05/2023 09:45:11 Đã trả kết quả
76 000.14.49.H35-230522-0003 1 CHANG XÚ PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 09:37:45 23/05/2023 07:37:45 Đã trả kết quả
77 000.14.49.H35-230508-0007 1 LỲ PÓ PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:43:22 09/05/2023 09:43:22 Đã trả kết quả
78 000.14.49.H35-230518-0009 1 KHOÀNG LÝ XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:27:09 19/05/2023 11:27:09 Đã trả kết quả
79 000.14.49.H35-230518-0013 1 SỪNG GIÓ XÓ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:44:15 19/05/2023 13:44:15 Đã trả kết quả
80 000.14.49.H35-230509-0023 1 CHU LÒ SƠN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 13:52:45 10/05/2023 09:52:45 Đã trả kết quả
81 000.14.49.H35-230508-0006 1 LỲ HỪ PỨ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:43:35 09/05/2023 09:43:35 Đã trả kết quả
82 000.14.49.H35-230508-0009 1 KHOÀNG XÌ TƯ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:40:54 09/05/2023 09:40:54 Đã trả kết quả
83 000.14.49.H35-230505-0004 1 PHẠM XUÂN TRÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 10:23:02 08/05/2023 08:23:02 Đã trả kết quả
84 000.14.49.H35-230518-0010 1 LỲ PÉ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:30:54 19/05/2023 13:30:54 Đã trả kết quả
85 000.14.49.H35-230519-0003 1 SỪNG CHÓNG PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:19:26 22/05/2023 07:19:26 Đã trả kết quả
86 000.14.49.H35-230508-0019 1 LỲ HỪ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 16:17:37 09/05/2023 14:17:37 Đã trả kết quả
87 000.14.49.H35-230505-0002 1 ĐỖ DANH CHIỀU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 10:23:32 08/05/2023 08:23:32 Đã trả kết quả
88 000.14.49.H35-230508-0003 1 LỲ GÓ PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:45:21 09/05/2023 09:45:21 Đã trả kết quả
89 000.14.49.H35-230509-0010 1 MẠ GIA CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 09:05:29 10/05/2023 07:05:29 Đã trả kết quả
90 000.14.49.H35-230508-0013 1 KHOÀNG XỪ PO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:40:06 09/05/2023 09:40:06 Đã trả kết quả
91 000.14.49.H35-230511-0016 1 KHOÀNG NGỌC PHƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:20:52 12/05/2023 08:20:52 Đã trả kết quả
92 000.14.49.H35-230511-0013 1 LÒ LÙ TƯ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:22:21 12/05/2023 08:22:21 Đã trả kết quả
93 000.14.49.H35-230510-0012 1 PHÙNG GIA TƯ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:51:04 11/05/2023 08:51:04 Đã trả kết quả
94 000.14.49.H35-230510-0004 1 LÙ NGUYỆT ANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:50:21 11/05/2023 08:50:21 Đã trả kết quả
95 000.14.49.H35-230511-0026 1 SỪNG MỤ CÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:12:45 12/05/2023 08:12:45 Đã trả kết quả
96 000.14.49.H35-230511-0007 1 LÙ KHÁNH LINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 09:09:17 12/05/2023 07:09:17 Đã trả kết quả
97 000.14.49.H35-230511-0006 1 KHOÀNG XÌ LỨ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 09:09:30 12/05/2023 07:09:30 Đã trả kết quả
98 000.14.49.H35-230515-0007 1 CHANG MỤ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 16:19:04 16/05/2023 14:19:04 Đã trả kết quả
99 000.14.49.H35-230512-0003 1 CHU TƯ LÒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 13:42:14 15/05/2023 09:42:14 Đã trả kết quả
100 000.14.49.H35-230518-0008 1 LỲ LÝ HẢI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:24:51 19/05/2023 11:24:51 Đã trả kết quả
101 000.14.49.H35-230508-0015 1 LỲ CÁ TƯ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:39:42 09/05/2023 09:39:42 Đã trả kết quả
102 000.14.49.H35-230516-0004 1 LÒ VĂN THIÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 09:12:27 17/05/2023 07:12:27 Đã trả kết quả
103 000.14.49.H35-230517-0008 1 CHU HỪ DE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:05:11 18/05/2023 11:05:11 Đã trả kết quả
104 000.14.49.H35-230516-0007 1 SÌ KHÙ PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 15:49:29 17/05/2023 13:49:29 Đã trả kết quả
105 000.14.49.H35-230515-0003 1 SỲ MÒ PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 15/05/2023 09:54:52 16/05/2023 07:54:52 Đã trả kết quả
106 000.14.49.H35-230518-0002 1 CHU PHÌ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 08:23:28 18/05/2023 16:23:28 Đã trả kết quả
107 000.14.49.H35-230519-0001 1 KHOÀNG CÁ PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:19:49 22/05/2023 07:19:49 Đã trả kết quả
108 000.14.49.H35-230518-0012 1 CHANG MÒ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:44:28 19/05/2023 13:44:28 Đã trả kết quả
109 000.14.49.H35-230526-0008 1 HOÀNG THỊ DỊU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 14:40:51 29/05/2023 10:40:51 Đã trả kết quả
110 000.14.49.H35-230505-0005 1 PHẠM XUÂN TRÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 10:22:46 08/05/2023 08:22:46 Đã trả kết quả
111 000.14.49.H35-230522-0004 1 CHANG SÌ PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 09:36:23 23/05/2023 07:36:23 Đã trả kết quả
112 000.14.49.H35-230526-0003 1 PHÙNG PÉ DỨ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 08:24:22 26/05/2023 16:24:22 Đã trả kết quả
113 000.14.49.H35-230509-0019 1 SỲ HÀ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 13:54:25 10/05/2023 09:54:25 Đã trả kết quả
114 000.14.49.H35-230524-0001 1 NGUYỄN THÀNH TÀI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 08:33:35 24/05/2023 16:33:35 Đã trả kết quả
115 000.14.49.H35-230508-0010 1 LỲ HÀ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:40:42 09/05/2023 09:40:42 Đã trả kết quả
116 000.14.49.H35-230510-0006 1 SỲ HỪ CHE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:49:56 11/05/2023 08:49:56 Đã trả kết quả
117 000.14.49.H35-230504-0003 1 NGUYỄN VĂN KHẢI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 09:08:59 05/05/2023 07:08:59 Đã trả kết quả
118 000.14.49.H35-230509-0025 1 MẠ VÀ PƯ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 13:51:52 10/05/2023 09:51:52 Đã trả kết quả
119 000.14.49.H35-230518-0015 1 BÙI THỊ LỤA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 16:31:53 19/05/2023 14:31:53 Đã trả kết quả
120 000.14.49.H35-230508-0014 1 SỪNG LÓ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:39:55 09/05/2023 09:39:55 Đã trả kết quả
121 000.14.49.H35-230509-0020 1 LỲ PHÍ CHÓNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 13:54:00 10/05/2023 09:54:00 Đã trả kết quả
122 000.14.49.H35-230509-0021 1 LÙ XÈ GIÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 13:53:36 10/05/2023 09:53:36 Đã trả kết quả
123 000.14.49.H35-230509-0028 1 CHANG CÔNG DE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 13:51:00 10/05/2023 09:51:00 Đã trả kết quả
124 000.14.49.H35-230511-0019 1 SỪNG XÉ LINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:17:22 12/05/2023 08:17:22 Đã trả kết quả
125 000.14.49.H35-230510-0002 1 LỲ TIẾN VINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:50:44 11/05/2023 08:50:44 Đã trả kết quả
126 000.14.49.H35-230509-0009 1 LỲ GÓ XE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 09:05:41 10/05/2023 07:05:41 Đã trả kết quả
127 000.14.49.H35-230511-0027 1 LÙ GO PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:15:09 12/05/2023 08:15:09 Đã trả kết quả
128 000.14.49.H35-230505-0003 1 PHẠM XUÂN TRÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 10:23:16 08/05/2023 08:23:16 Đã trả kết quả
129 000.14.49.H35-230510-0015 1 LỲ XÁ TƯ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:50:20 11/05/2023 08:50:20 Đã trả kết quả
130 000.14.49.H35-230509-0016 1 KHOÀNG TO HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 09:04:11 10/05/2023 07:04:11 Đã trả kết quả
131 000.14.49.H35-230510-0009 1 KHOÀNG PHẠ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:48:43 11/05/2023 08:48:43 Đã trả kết quả
132 000.14.49.H35-230510-0001 1 LỲ TÝ CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:51:07 11/05/2023 08:51:07 Đã trả kết quả
133 000.14.49.H35-230518-0007 1 LÙ GẠ DE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:25:13 19/05/2023 11:25:13 Đã trả kết quả
134 000.14.49.H35-230510-0010 1 LỲ LÉ XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 10:53:13 11/05/2023 08:53:13 Đã trả kết quả
135 000.14.49.H35-230512-0006 1 LÙ GO PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 15:04:41 15/05/2023 11:04:41 Đã trả kết quả
136 000.14.49.H35-230512-0002 1 CHU MÒ PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 12/05/2023 13:43:10 15/05/2023 09:43:10 Đã trả kết quả
137 000.14.49.H35-230505-0007 1 LÙ GO PỨ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 05/05/2023 15:55:42 08/05/2023 13:55:42 Đã trả kết quả
138 000.14.49.H35-230511-0020 1 SỪNG XÉ DE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:16:53 12/05/2023 08:16:53 Đã trả kết quả
139 000.14.49.H35-230510-0014 1 LỲ PHÌ NHÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 10/05/2023 15:50:35 11/05/2023 08:50:35 Đã trả kết quả
140 000.14.49.H35-230511-0001 1 KHOÀNG XỪ PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 09:10:43 12/05/2023 07:10:43 Đã trả kết quả
141 000.14.49.H35-230504-0006 1 LÙ LÒ GIÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 15:31:48 05/05/2023 13:31:48 Đã trả kết quả
142 000.14.49.H35-230516-0008 1 CHU HA CHỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 16:14:19 17/05/2023 14:14:19 Đã trả kết quả
143 000.14.49.H35-230518-0006 1 PỜ XÚ NU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:25:34 19/05/2023 11:25:34 Đã trả kết quả
144 000.14.49.H35-230517-0005 1 MẠC THỊ CHINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 15:06:52 18/05/2023 11:06:52 Đã trả kết quả
145 000.14.49.H35-230517-0001 1 LỲ MÒ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 08:04:42 17/05/2023 16:04:42 Đã trả kết quả
146 000.14.49.H35-230518-0001 1 TRẦN NAM PHONG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 08:23:38 18/05/2023 16:23:38 Đã trả kết quả
147 000.14.49.H35-230522-0005 1 LÙ NHÙ HỪ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 15:18:54 23/05/2023 11:18:54 Đã trả kết quả
148 000.14.49.H35-230524-0004 1 CHU PHU NU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 08:32:48 24/05/2023 16:32:48 Đã trả kết quả
149 000.14.49.H35-230526-0007 1 SỪNG HU DE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 14:41:57 29/05/2023 10:41:57 Đã trả kết quả
150 000.14.49.H35-230524-0005 1 KHOÀNG LỲ PHẠ Thủ tục đăng ký khai sinh 24/05/2023 16:00:20 25/05/2023 14:00:20 Đã trả kết quả
151 000.14.49.H35-230526-0006 1 CHU PHU NU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 08:23:14 26/05/2023 16:23:14 Đã trả kết quả
152 000.14.49.H35-230509-0012 1 KHOÀNG LÙ HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 09:05:00 10/05/2023 07:05:00 Đã trả kết quả
153 000.14.49.H35-230508-0001 1 CHANG LÒ CHE Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:45:44 09/05/2023 09:45:44 Đã trả kết quả
154 000.14.49.H35-230509-0015 1 XÌ CÀ GIÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 09:04:25 10/05/2023 07:04:25 Đã trả kết quả
155 000.14.49.H35-230518-0005 1 TẠ ĐỨC ANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:25:56 19/05/2023 11:25:56 Đã trả kết quả
156 000.14.49.H35-230508-0012 1 LỲ PỜ XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 13:40:19 09/05/2023 09:40:19 Đã trả kết quả
157 000.14.49.H35-230504-0005 1 NGUYỄN VĂN KHẢI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 09:08:24 05/05/2023 07:08:24 Đã trả kết quả
158 000.14.49.H35-230511-0012 1 MẠ LÉ GIÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:23:03 12/05/2023 08:23:03 Đã trả kết quả
159 000.14.49.H35-230526-0002 1 KHOÀNG PÓ PHẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 08:24:35 26/05/2023 16:24:35 Đã trả kết quả
160 000.14.49.H35-230518-0004 1 LỲ HA NU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 08:23:04 18/05/2023 16:23:04 Đã trả kết quả
161 000.14.49.H35-230511-0025 1 LÊ THỊ HỒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:13:26 12/05/2023 08:13:26 Đã trả kết quả
162 000.14.49.H35-230524-0003 1 LÒ LÉ XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 08:33:07 24/05/2023 16:33:07 Đã trả kết quả
163 000.14.49.H35-230504-0004 1 NGUYỄN VĂN KHẢI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 09:08:49 05/05/2023 07:08:49 Đã trả kết quả