DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Nậm Khao
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.08.49.H35-230504-0001 1 NGUYỄN QUỐC TUÂN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 17:29:20 05/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
2 000.08.49.H35-230526-0001 1 PHẠM THỊM HƯỜNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 07:29:13 26/05/2023 15:29:13 Đã trả kết quả
3 000.08.49.H35-230518-0007 1 NGUYỄN QUỐC TUÂN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:33:13 19/05/2023 08:33:13 Đã trả kết quả
4 000.08.49.H35-230508-0002 1 LÝ VĂN GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 09:29:38 09/05/2023 07:29:38 Đã trả kết quả
5 000.08.49.H35-230522-0001 1 HƯAVANHOANH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 09:11:51 23/05/2023 07:11:51 Đã trả kết quả
6 000.08.49.H35-230524-0001 1 LYVAWNHIEU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 09:16:06 25/05/2023 07:16:06 Đã trả kết quả
7 000.08.49.H35-230518-0004 1 GIÀNG A VÀNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 16:00:05 19/05/2023 09:00:05 Đã trả kết quả
8 000.08.49.H35-230519-0001 1 LỲ LÓ XÈ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:11:22 22/05/2023 07:11:22 Đã trả kết quả
9 000.08.49.H35-230518-0005 1 GIÀNG A VÀNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:54:24 19/05/2023 08:54:24 Đã trả kết quả
10 000.08.49.H35-230518-0003 1 GIÀNG A VÀNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 16:03:34 19/05/2023 09:03:34 Đã trả kết quả
11 000.08.49.H35-230508-0004 1 LÝ VĂN GIANG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 09:26:18 09/05/2023 07:26:18 Đã trả kết quả
12 000.08.49.H35-230508-0006 1 LỲ MỲ THU Thủ tục đăng ký khai sinh 08/05/2023 15:59:22 09/05/2023 08:59:22 Đã trả kết quả
13 000.08.49.H35-230518-0006 1 PỜ GO TƯ Thủ tục đăng ký khai sinh 18/05/2023 15:47:09 19/05/2023 08:47:09 Đã trả kết quả
14 000.08.49.H35-230525-0002 1 LYVANCHINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 09:56:55 26/05/2023 07:56:55 Đã trả kết quả
15 000.08.49.H35-230508-0005 1 ĐAO VĂN ĐÔNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 10:34:46 09/05/2023 08:34:46 Đã trả kết quả
16 000.08.49.H35-230508-0001 1 LÒ VĂN THÁI Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 08/05/2023 09:03:48 30/05/2023 09:03:48 Đang xử lý
17 000.08.49.H35-230518-0001 1 CHANG THỊ THỦY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 10:10:15 19/05/2023 08:10:15 Đã trả kết quả
18 000.08.49.H35-230518-0002 1 GIÀNG A VÀNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 16:06:47 19/05/2023 09:06:47 Đã trả kết quả
19 000.08.49.H35-230525-0001 1 LÒ VĂN THÁI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 25/05/2023 07:56:20 25/05/2023 15:56:20 Đã trả kết quả
20 000.08.49.H35-230524-0002 1 LYVAWNHIEU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 09:09:46 25/05/2023 07:09:46 Đã trả kết quả
21 000.08.49.H35-230523-0001 1 LÒ THỊ GIANG Thủ tục đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:23:35 23/05/2023 16:23:35 Đã trả kết quả
22 000.08.49.H35-230504-0002 1 PHẠM THỊM HƯỜNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 17:26:32 05/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
23 000.08.49.H35-230504-0003 1 PHẠM THỊM HƯỜNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 17:23:59 05/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả