DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Nậm Ban
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.11.48.H35-230519-0012 1 GIÀNG A LÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 17:57:42 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
2 000.11.48.H35-230508-0002 1 LIỀU THỊ CHAY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 09:12:44 08/05/2023 14:12:44 Đã trả kết quả
3 000.11.48.H35-230504-0003 1 THÀO A CẦU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 10:33:23 04/05/2023 15:33:23 Đã trả kết quả
4 000.11.48.H35-230519-0019 1 GIÀNG A KHU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 17:59:27 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
5 000.11.48.H35-230508-0001 1 LIỀU THỊ CHAY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 09:12:22 08/05/2023 14:12:22 Đã trả kết quả
6 000.11.48.H35-230519-0003 1 GIÀNG A DÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:55:00 19/05/2023 14:55:00 Đã trả kết quả
7 000.11.48.H35-230519-0018 1 GIÀNG A KHU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 17:59:49 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
8 000.11.48.H35-230519-0015 1 GIÀNG A MÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 18:00:52 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
9 000.11.48.H35-230523-0032 1 LIỀU A Ứ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:49:46 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
10 000.11.48.H35-230524-0003 1 LIỀU A TÍNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:02:21 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
11 000.11.48.H35-230508-0010 1 TÀO A ĐAO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 16:18:18 09/05/2023 09:18:18 Đã trả kết quả
12 000.11.48.H35-230523-0030 1 LIỀU A SINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:49:23 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
13 000.11.48.H35-230524-0018 1 LÝ A KHUA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:09:55 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
14 000.11.48.H35-230524-0005 1 THÀO A LỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:03:32 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
15 000.11.48.H35-230524-0004 1 LIỀU A TÍNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:02:52 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
16 000.11.48.H35-230524-0020 1 LIỀU A XÁO MỀNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:10:35 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
17 000.11.48.H35-230524-0024 1 THÀO PÀ LỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:12:32 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
18 000.11.48.H35-230517-0001 1 LÒ A HÙNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 14:29:47 18/05/2023 07:29:47 Đã trả kết quả
19 000.11.48.H35-230524-0017 1 GIÀNG A LÂU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:04:51 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
20 000.11.48.H35-230516-0011 1 NGUYỄN THỊ THU THUỶ Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 14:28:53 17/05/2023 16:58:53 Đã trả kết quả
21 000.11.48.H35-230519-0009 1 THÀO A SÚA NÙ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:57:03 19/05/2023 14:57:03 Đã trả kết quả
22 000.11.48.H35-230524-0009 1 VÀNG A MAY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:05:47 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
23 000.11.48.H35-230524-0019 1 LÝ A KHUA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:10:15 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
24 000.11.48.H35-230516-0007 1 TÀO A CẢO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 11:25:11 16/05/2023 16:25:11 Đã trả kết quả
25 000.11.48.H35-230523-0003 1 THÀO A KHUA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:41:16 24/05/2023 07:41:16 Đã trả kết quả
26 000.11.48.H35-230523-0023 1 THÀO A DAO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:46:33 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
27 000.11.48.H35-230524-0025 1 THÀO PÀ LỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:12:52 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
28 000.11.48.H35-230509-0001 1 LIỀU A PẾ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 09/05/2023 07:47:04 09/05/2023 10:47:04 Đã trả kết quả
29 000.11.48.H35-230511-0007 1 LÝ A TƯỞNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:19:26 12/05/2023 08:19:26 Đã trả kết quả
30 000.11.48.H35-230508-0009 1 TÀO A ĐAO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 16:17:57 09/05/2023 09:17:57 Đã trả kết quả
31 000.11.48.H35-230516-0006 1 LÒ A SIÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 11:11:44 16/05/2023 16:11:44 Đã trả kết quả
32 000.11.48.H35-230517-0002 1 LÒ A HÙNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 14:30:08 18/05/2023 07:30:08 Đã trả kết quả
33 000.11.48.H35-230518-0003 1 TÀO A CHẮNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 10:47:24 18/05/2023 15:47:24 Đã trả kết quả
34 000.11.48.H35-230519-0028 1 THÀO A HẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 18:02:45 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
35 000.11.48.H35-230519-0033 1 GIÀNG THỊ CHÍA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 18:05:00 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
36 000.11.48.H35-230516-0008 1 TÀO A CẢO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 11:25:33 16/05/2023 16:25:33 Đã trả kết quả
37 000.11.48.H35-230519-0004 1 GIÀNG A DÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:55:20 19/05/2023 14:55:20 Đã trả kết quả
38 000.11.48.H35-230519-0010 1 GIÀNG A KHU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 11:22:24 19/05/2023 16:22:24 Đã trả kết quả
39 000.11.48.H35-230508-0006 1 LÒ VĂN NHOÁN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 15:18:10 09/05/2023 08:18:10 Đã trả kết quả
40 000.11.48.H35-230510-0001 1 THÀO A KHUA Thủ tục đăng ký kết hôn 10/05/2023 17:07:22 11/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
41 000.11.48.H35-230519-0023 1 GIÀNG A CHÍA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 17:58:09 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
42 000.11.48.H35-230519-0027 1 THÀO A HẠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 18:02:27 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
43 000.11.48.H35-230519-0029 1 HẬNG THỀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 18:03:20 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
44 000.11.48.H35-230511-0008 1 LÒ A DƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 16:29:11 12/05/2023 09:29:11 Đã trả kết quả
45 000.11.48.H35-230519-0017 1 GIÀNG A MÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 18:00:07 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
46 000.11.48.H35-230519-0031 1 HẠNG A THỀ Thủ tục đăng ký khai sinh 19/05/2023 18:04:17 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
47 000.11.48.H35-230516-0005 1 LÒ A SIÊN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 11:08:20 16/05/2023 16:08:20 Đã trả kết quả
48 000.11.48.H35-230523-0004 1 LIỀU A SINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:40:56 24/05/2023 07:40:56 Đã trả kết quả
49 000.11.48.H35-230516-0013 1 NGUYỄN THỊ THU THUỶ Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 14:29:23 17/05/2023 16:59:23 Đã trả kết quả
50 000.11.48.H35-230516-0002 1 CHÌN A QUẢNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 08:35:35 16/05/2023 13:35:35 Đã trả kết quả
51 000.11.48.H35-230523-0013 1 THÀO A DAO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:44:42 24/05/2023 07:44:42 Đã trả kết quả
52 000.11.48.H35-230518-0005 1 THÀO A LỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 11:20:00 18/05/2023 16:20:00 Đã trả kết quả
53 000.11.48.H35-230523-0002 1 THÀO A KHUA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:41:36 24/05/2023 07:41:36 Đã trả kết quả
54 000.11.48.H35-230523-0005 1 LIỀU A SINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:41:56 24/05/2023 07:41:56 Đã trả kết quả
55 000.11.48.H35-230523-0010 1 THÀO A TÔNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:44:00 24/05/2023 07:44:00 Đã trả kết quả
56 000.11.48.H35-230523-0012 1 THÀO A DAO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:44:22 24/05/2023 07:44:22 Đã trả kết quả
57 000.11.48.H35-230516-0010 1 THÀO A KHUA Thủ tục đăng ký khai sinh 16/05/2023 15:51:46 17/05/2023 08:51:46 Đã trả kết quả
58 000.11.48.H35-230516-0014 1 NGUYỄN THỊ THU THUỶ Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 14:29:36 17/05/2023 16:59:36 Đã trả kết quả
59 000.11.48.H35-230519-0020 1 VÀNG A DI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 17:59:08 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
60 000.11.48.H35-230519-0025 1 GIÀNG A NHÈ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 18:01:50 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
61 000.11.48.H35-230519-0021 1 VÀNG A DI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 17:58:51 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
62 000.11.48.H35-230519-0014 1 GIÀNG A MÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 18:01:10 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
63 000.11.48.H35-230517-0004 1 TÀO A BAN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 14:57:25 18/05/2023 07:57:25 Đã trả kết quả
64 000.11.48.H35-230519-0030 1 HẠNG A THỀ Thủ tục đăng ký khai sinh 19/05/2023 18:03:47 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
65 000.11.48.H35-230519-0032 1 GIÀNG THỊ CHÍA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 18:04:41 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
66 000.11.48.H35-230519-0024 1 GIÀNG A NHÈ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 17:57:17 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
67 000.11.48.H35-230518-0001 1 LY NHÙ XÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 08:14:46 18/05/2023 11:14:46 Đã trả kết quả
68 000.11.48.H35-230523-0024 1 HẠNG A KHỨ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:43:41 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
69 000.11.48.H35-230523-0021 1 THÀO A DAO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:47:12 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
70 000.11.48.H35-230519-0011 1 GIÀNG A KHU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 11:22:46 19/05/2023 16:22:46 Đã trả kết quả
71 000.11.48.H35-230519-0026 1 THÀO A CÁ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 18:02:08 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
72 000.11.48.H35-230508-0007 1 TÀO A ĐAO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 15:41:38 09/05/2023 08:41:38 Đã trả kết quả
73 000.11.48.H35-230508-0003 1 THÀO A TỆ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 09:13:08 08/05/2023 14:13:08 Đã trả kết quả
74 000.11.48.H35-230516-0001 1 CHÌN A QUẢNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 08:35:11 16/05/2023 13:35:11 Đã trả kết quả
75 000.11.48.H35-230524-0006 1 THÀO A SÌA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:04:03 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
76 000.11.48.H35-230517-0005 1 LÒ ME HƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 08:14:19 18/05/2023 11:14:19 Đã trả kết quả
77 000.11.48.H35-230516-0009 1 TÀO A CẢO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 11:25:52 16/05/2023 16:25:52 Đã trả kết quả
78 000.11.48.H35-230519-0001 1 GIÀNG A DÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:54:20 19/05/2023 14:54:20 Đã trả kết quả
79 000.11.48.H35-230519-0002 1 GIÀNG A DÌNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:54:41 19/05/2023 14:54:41 Đã trả kết quả
80 000.11.48.H35-230523-0009 1 HẠNG A HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:43:19 24/05/2023 07:43:19 Đã trả kết quả
81 000.11.48.H35-230518-0007 1 THÀO A LỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 11:21:21 18/05/2023 16:21:21 Đã trả kết quả
82 000.11.48.H35-230518-0004 1 THÀO A LỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 11:19:24 18/05/2023 16:19:24 Đã trả kết quả
83 000.11.48.H35-230519-0013 1 THÀO A CẦU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 18:01:30 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
84 000.11.48.H35-230519-0006 1 THÀO A SÌA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:56:01 19/05/2023 14:56:01 Đã trả kết quả
85 000.11.48.H35-230519-0005 1 THÀO A SÌA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:55:40 19/05/2023 14:55:40 Đã trả kết quả
86 000.11.48.H35-230519-0007 1 LIỀU A LỒ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:56:23 19/05/2023 14:56:23 Đã trả kết quả
87 000.11.48.H35-230519-0022 1 VÀNG A DI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 17:58:33 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
88 000.11.48.H35-230518-0002 1 TÀO A CHẮNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 10:47:03 18/05/2023 15:47:03 Đã trả kết quả
89 000.11.48.H35-230523-0019 1 VÀNG A DÀNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:46:12 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
90 000.11.48.H35-230523-0022 1 THÀO A DAO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:46:54 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
91 000.11.48.H35-230523-0001 1 HẠNG A NHÈ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:40:30 24/05/2023 07:40:30 Đã trả kết quả
92 000.11.48.H35-230523-0008 1 HẠNG A HÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:42:59 24/05/2023 07:42:59 Đã trả kết quả
93 000.11.48.H35-230524-0001 1 LIỀU A CHINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:00:39 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
94 000.11.48.H35-230523-0006 1 GIÀNG A KỶ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:42:15 24/05/2023 07:42:15 Đã trả kết quả
95 000.11.48.H35-230524-0016 1 GIÀNG A LÂU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:08:57 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
96 000.11.48.H35-230524-0022 1 SÙNG A HÀI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:11:53 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
97 000.11.48.H35-230524-0012 1 GIÀNG A SỐNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:07:10 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
98 000.11.48.H35-230524-0023 1 SÙNG A HÀI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:12:12 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
99 000.11.48.H35-230523-0015 1 THÀO A TỆ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:44:07 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
100 000.11.48.H35-230523-0020 1 THÀO A DAO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:47:34 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
101 000.11.48.H35-230523-0033 1 THÀO A Ứ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:50:06 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
102 000.11.48.H35-230526-0004 1 LIỀU A LÀNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 15:06:11 29/05/2023 08:06:11 Đã trả kết quả
103 000.11.48.H35-230511-0001 1 THÀO A DAO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 14:57:47 12/05/2023 07:57:47 Đã trả kết quả
104 000.11.48.H35-230511-0005 1 GIÀNG A LÂU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:00:57 12/05/2023 08:00:57 Đã trả kết quả
105 000.11.48.H35-230526-0001 1 GIÀNG A SÚA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 09:21:50 26/05/2023 14:21:50 Đã trả kết quả
106 000.11.48.H35-230511-0002 1 THÀO A DAO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 14:58:18 12/05/2023 07:58:18 Đã trả kết quả
107 000.11.48.H35-230508-0011 1 TÀO A ĐAO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 16:17:34 09/05/2023 09:17:34 Đã trả kết quả
108 000.11.48.H35-230511-0004 1 GIÀNG A LÂU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 14:59:37 12/05/2023 07:59:37 Đã trả kết quả
109 000.11.48.H35-230508-0004 1 THÀO A TỆ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 08/05/2023 09:13:28 08/05/2023 14:13:28 Đã trả kết quả
110 000.11.48.H35-230523-0027 1 CHÁNG A THỒNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:48:26 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
111 000.11.48.H35-230511-0003 1 TÀO A LẢI Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 14:59:16 12/05/2023 07:59:16 Đã trả kết quả
112 000.11.48.H35-230523-0029 1 LIỀU A SINH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:49:04 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
113 000.11.48.H35-230523-0034 1 LÒ A DƠN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:50:27 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
114 000.11.48.H35-230516-0012 1 NGUYỄN THỊ THU THUỶ Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 14:29:10 17/05/2023 16:59:10 Đã trả kết quả
115 000.11.48.H35-230524-0007 1 LIỀU A XÔ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:04:31 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
116 000.11.48.H35-230517-0003 1 TÀO A TUẤN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 17/05/2023 14:44:54 18/05/2023 07:44:54 Đã trả kết quả
117 000.11.48.H35-230524-0008 1 VÀNG A MAY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:05:17 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
118 000.11.48.H35-230524-0010 1 THÀO A DƠ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:06:18 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
119 000.11.48.H35-230519-0016 1 GIÀNG A MÀ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 18:00:34 22/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
120 000.11.48.H35-230524-0015 1 HẠNG A NAM Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:09:17 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
121 000.11.48.H35-230518-0006 1 THÀO A LỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 11:20:27 18/05/2023 16:20:27 Đã trả kết quả
122 000.11.48.H35-230524-0002 1 LIỀU A GIAO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:01:44 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
123 000.11.48.H35-230526-0003 1 VÀNG A THÀO Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 09:50:40 26/05/2023 14:50:40 Đã trả kết quả
124 000.11.48.H35-230523-0011 1 THÀO A TÔNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:43:40 24/05/2023 07:43:40 Đã trả kết quả
125 000.11.48.H35-230523-0017 1 VÀNG A DÀNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:45:11 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
126 000.11.48.H35-230524-0014 1 THÀO A CHÂU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:09:36 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
127 000.11.48.H35-230519-0008 1 LIỀU A LỒ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 19/05/2023 09:56:42 19/05/2023 14:56:42 Đã trả kết quả
128 000.11.48.H35-230523-0014 1 THÀO A TỆ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:43:11 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
129 000.11.48.H35-230523-0018 1 VÀNG A DÀNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:45:44 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
130 000.11.48.H35-230526-0002 1 GIÀNG A SÚA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 26/05/2023 09:22:12 26/05/2023 14:22:12 Đã trả kết quả
131 000.11.48.H35-230524-0011 1 THÀO A SÚA NÙ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:06:43 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
132 000.11.48.H35-230524-0021 1 LIỀU A XÁO MỀNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:10:58 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
133 000.11.48.H35-230524-0026 1 THÀO PÀ LỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:13:11 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
134 000.11.48.H35-230523-0028 1 GIÀNG A TỦA Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:48:45 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
135 000.11.48.H35-230524-0013 1 THÀO A SỐNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 24/05/2023 23:08:38 25/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
136 000.11.48.H35-230523-0007 1 GIÀNG A KỶ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 14:42:38 24/05/2023 07:42:38 Đã trả kết quả
137 000.11.48.H35-230523-0016 1 SÙNG A PHỬ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:44:44 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
138 000.11.48.H35-230523-0025 1 HẠNG A KHỨ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:48:00 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
139 000.11.48.H35-230511-0006 1 GIÀNG A LÂU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 11/05/2023 15:01:22 12/05/2023 08:01:22 Đã trả kết quả
140 000.11.48.H35-230504-0002 1 THÀO A CẦU Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 10:32:57 04/05/2023 15:32:57 Đã trả kết quả
141 000.11.48.H35-230523-0035 1 THÀO THỊ DÍNH Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 23/05/2023 22:50:46 24/05/2023 10:30:00 Đã trả kết quả
142 000.11.48.H35-230504-0001 1 LIỀU A DÔNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 09:47:28 04/05/2023 14:47:28 Đã trả kết quả
143 000.11.48.H35-230516-0003 1 CHÌN A HƠN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 11:01:50 16/05/2023 16:01:50 Đã trả kết quả
144 000.11.48.H35-230516-0004 1 CHÌN A HƠN Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 16/05/2023 11:07:51 16/05/2023 16:07:51 Đã trả kết quả