DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Khổng Lào
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.12.46.H35-230515-0003 1 PỜ THỊ KHỎM Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 16:26:39 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.12.46.H35-230525-0002 1 LÝ CHỈN PHÀ Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 17:43:37 26/05/2023 15:30:00 Đã trả kết quả
3 000.12.46.H35-230509-0001 1 NGUYỄN THỊ LUYẾN Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần 09/05/2023 15:53:25 31/05/2023 15:53:25 Đã trả kết quả
4 000.12.46.H35-230515-0005 1 PHÀN VĂN HIẾU Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 16:30:23 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.12.46.H35-230515-0001 1 LÝ SAN MẨY Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 16:21:29 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.12.46.H35-230525-0001 1 LÙ THỊ THẢO Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 17:25:10 26/05/2023 15:30:00 Đã trả kết quả
7 000.12.46.H35-230515-0002 1 LÒ VĂN NGHIỂN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 16:23:06 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.12.46.H35-230515-0004 1 NÔNG VĂN KHIẾNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 15/05/2023 16:28:40 14/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.12.46.H35-230529-0001 1 PHÙNG THỊ DUNG Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 10:53:02 01/06/2023 10:53:02 Đã trả kết quả