DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND xã Pa Vây Sử
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.07.46.H35-230517-0007 1 GIÀNG A DƯ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:38:09 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
2 000.07.46.H35-230517-0003 1 SÙNG THỊ MỶ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:39:05 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
3 000.07.46.H35-230525-0001 1 MÙA A SÁU Thủ tục đăng ký khai sinh 25/05/2023 15:03:47 26/05/2023 08:03:47 Đã trả kết quả
4 000.07.46.H35-230526-0001 1 SÙNG A THÀO Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 09:16:10 26/05/2023 14:16:10 Đã trả kết quả
5 000.07.46.H35-230517-0004 1 GIÀNG A CHƠ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:38:52 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
6 000.07.46.H35-230510-0005 1 LÝ A DEO Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 11:30:21 10/05/2023 16:30:00 Đã trả kết quả
7 000.07.46.H35-230517-0002 1 LÝ A DEO Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:39:18 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
8 000.07.46.H35-230524-0001 1 SÙNG A THÀO Thủ tục đăng ký kết hôn 24/05/2023 09:14:47 24/05/2023 14:14:47 Đã trả kết quả
9 000.07.46.H35-230510-0006 1 HẦU A LÌN Thủ tục đăng ký khai tử 10/05/2023 14:28:55 11/05/2023 07:28:55 Đã trả kết quả
10 000.07.46.H35-230509-0001 1 CHANG A PHÌN Thủ tục đăng ký kết hôn 09/05/2023 16:02:33 10/05/2023 09:02:33 Đã trả kết quả
11 000.07.46.H35-230517-0001 1 CHANG A PHÌN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:39:31 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
12 000.07.46.H35-230517-0006 1 GIÀNG THỊ PLÙNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:38:28 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
13 000.07.46.H35-230526-0003 1 CHANG A VÀNG Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 14:32:48 29/05/2023 07:32:48 Đã trả kết quả
14 000.07.46.H35-230510-0002 1 SÙNG THỊ MỶ Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 11:28:59 10/05/2023 16:28:59 Đã trả kết quả
15 000.07.46.H35-230510-0001 1 SÙNG A SÀ Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 11:28:22 10/05/2023 16:28:22 Đã trả kết quả
16 000.07.46.H35-230510-0004 1 LÝ A DEO Thủ tục đăng ký kết hôn 10/05/2023 11:29:45 10/05/2023 16:29:45 Đã trả kết quả
17 000.07.46.H35-230510-0003 1 GIÀNG A CHƠ Thủ tục đăng ký khai sinh 10/05/2023 11:29:21 10/05/2023 16:29:21 Đã trả kết quả
18 000.07.46.H35-230509-0002 1 CHANG A PHÌN Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 16:23:26 10/05/2023 09:23:26 Đã trả kết quả
19 000.07.46.H35-230517-0005 1 SÙNG A SÀ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 17/05/2023 09:38:40 16/06/2023 17:30:00 Đang xử lý
20 000.07.46.H35-230526-0002 1 SÙNG A THÀO Thủ tục đăng ký khai sinh 26/05/2023 09:12:34 26/05/2023 14:12:34 Đã trả kết quả