DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Vàng Ma Chải
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.05.46.H35-230504-0001 1 PHÙNG LAO LỞ Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 04/05/2023 16:18:15 05/05/2023 14:18:15 Đã trả kết quả
2 000.05.46.H35-230525-0002 1 PHÀN LAO LỤ Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (Cấp xã) 25/05/2023 16:12:32 26/05/2023 14:12:32 Đã trả kết quả
3 000.05.46.H35-230518-0001 1 LÝ LỞ MẨY Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 14:40:23 23/05/2023 14:40:23 Đã trả kết quả
4 000.05.46.H35-230518-0002 1 ĐINH THỊ THƯƠNG Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 18/05/2023 15:30:46 19/05/2023 08:30:46 Đã trả kết quả
5 000.05.46.H35-230519-0001 1 CHẺO LAO LỞ Thủ tục đăng ký khai sinh 19/05/2023 08:33:03 24/05/2023 08:33:03 Đã trả kết quả
6 000.05.46.H35-230522-0001 1 LÝ SAN MẨY Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (Cấp xã) 22/05/2023 16:02:13 23/05/2023 14:02:13 Đã trả kết quả
7 000.05.46.H35-230509-0001 1 CHẺO LAO TẢ Thủ tục đăng ký khai sinh 09/05/2023 08:06:53 12/05/2023 08:06:53 Đã trả kết quả