DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Tả Ngảo
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 000.12.47.H35-230426-0001 1 VỪ A VỪ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/04/2023 09:32:48 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 000.12.47.H35-230417-0001 1 LÝ CHỒNG PÙA Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 17/04/2023 09:46:03 05/06/2023 09:46:03 Đã trả kết quả
3 000.12.47.H35-230511-0011 1 CHẺO MÌN SUN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 16:10:14 12/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 000.12.47.H35-230510-0011 1 GIÀNG THỊ MỶ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:43:52 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 000.12.47.H35-230511-0003 1 MÙA A TÙNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 15:55:53 12/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 000.12.47.H35-230510-0003 1 SÌNH A CHỨ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:50:27 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 000.12.47.H35-230510-0006 1 THÀO A THI Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:39:49 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 000.12.47.H35-230509-0004 1 SÙNG A LỀNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 07:32:35 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 000.12.47.H35-230509-0002 1 HẠNG A LÀN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 07:33:33 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 000.12.47.H35-230511-0006 1 SÙNG THỊ MÒ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 15:54:53 12/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 000.12.47.H35-230510-0009 1 SÙNG A THÔNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:41:14 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 000.12.47.H35-230511-0004 1 SÙNG A HỒ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 15:55:36 12/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 000.12.47.H35-230509-0003 1 SÙNG A CÓC Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 07:33:20 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 000.12.47.H35-230509-0006 1 MÙA A CỞ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 07:32:52 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 000.12.47.H35-230510-0002 1 SÌNH A DÌA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:50:40 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 000.12.47.H35-230510-0005 1 SÙNG A DÙA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:39:11 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 000.12.47.H35-230511-0009 1 GIÀNG A CHỚ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 15:52:54 12/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
18 000.12.47.H35-230511-0008 1 SÙNG A PHỪ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 15:53:49 12/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 000.12.47.H35-230509-0008 1 VỪ A CÓC Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 07:31:47 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
20 000.12.47.H35-230510-0010 1 GIÀNG A GIỐNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:41:41 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 000.12.47.H35-230509-0007 1 SÙNG A VỪ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 07:32:12 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
22 000.12.47.H35-230510-0004 1 SÌNH A DẾ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:50:14 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 000.12.47.H35-230510-0007 1 HẠNG A PHONG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:40:13 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
24 000.12.47.H35-230510-0012 1 THÀO THỊ CỞ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:44:13 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
25 000.12.47.H35-230510-0013 1 SÙNG THỊ SUNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:44:33 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 000.12.47.H35-230511-0001 1 HẠNG A PỀ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 15:56:28 12/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 000.12.47.H35-230511-0005 1 VỪ PÁO XUÂN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 15:55:18 12/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
28 000.12.47.H35-230517-0001 1 MÙA A CHÁ Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 09:43:34 17/05/2023 14:43:34 Đã trả kết quả
29 000.12.47.H35-230511-0002 1 CHẺO SUỐI SIN Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 15:56:11 12/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
30 000.12.47.H35-230511-0007 1 GIÀNG A THÀNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 15:54:23 12/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
31 000.12.47.H35-230517-0002 1 HẠNG A THẮNG Thủ tục đăng ký khai sinh 17/05/2023 16:52:22 18/05/2023 09:52:22 Đã trả kết quả
32 000.12.47.H35-230510-0001 1 SÌNH A GIÔNG Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:49:55 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
33 000.12.47.H35-230510-0008 1 HẠNG A DƠ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 15:40:51 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
34 000.12.47.H35-230511-0010 1 GIÀNG A THÀNH Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 16:10:26 12/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
35 000.12.47.H35-230509-0005 1 MÙA A CỞ Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 07:33:05 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
36 000.12.47.H35-230509-0001 1 SÌNH A TỦA Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 07:33:43 09/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả