CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Địa chỉ tiếp nhận

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương - Tỉnh Lai Châu

Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Hồ sơ chưa hợp lệ

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương

 • Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung

Hồ sơ hợp lệ và cấp giấy chứng nhận

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương

 • Trong thời hạn14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân

Hồ sơ hợp lệ và từ chối cấp giấy chứng nhận

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương

 • Trong thời hạn 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ

 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 14 Ngày làm việc

  - Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu;

  Trực tuyến
 • 14 Ngày làm việc

  - Nộp trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn.

  Dịch vụ bưu chính
 • 14 Ngày làm việc

  - Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính

Phí

- Thực hiện thu phí theo Thông tư 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính đến hết ngày 30/06/2022;

- Từ ngày 01/07/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí được áp dụng theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính và các Thông tư sửa đổi bổ sung hoặc thay thế (nếu có)

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Bản gốc Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã được cấp;   Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.   Bản chính: 1
Bản sao: 1
Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:   Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP; Mẫu số 3.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Thương nhân kinh doanh xăng dầu đã được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 83/2014/NĐ-CP Số: 83/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 38/2014/TT-BCT Số: 38/2014/TT-BCT

 • 168/2016/TT-BTC Số: 168/2016/TT-BTC

 • Nghị định 95/2021/NĐ-CP Số: 95/2021/NĐ-CP

 • Thông tư 17/2021/TT-BCT Số: 17/2021/TT-BCT

 • về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Số: 674/QĐ-UBND

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • - Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP; Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu