Đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công Lai Châu

Đánh giá ý kiến công dân về quy trình xử lý hồ sơ của cơ quan

PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Phiếu khảo sát của cán bộ TN&TKQ