Loading...

STT Ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 QĐ số 57 NN Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem thêm >>
2 815/QĐ-UBND Sở kế hoạch đầu tư QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ Xem thêm >>
3 739/QĐ-UBND Sở công thương QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Xem thêm >>
4 780/QĐ-UBND Sở Giao thông - Vận tải QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTH Xem thêm >>
5 681/QĐ-UBND Sở Tài chính QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Xem thêm >>
6 2367/QĐ-UBND 29/12/2023 Sở Lao động thương binh và xã hội Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vự Xem thêm >>
7 2375/QĐ-UBND 29/12/2023 Ban đân tộc Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu Xem thêm >>
8 2374/QĐ-UBND 29/12/2023 Sở văn hóa thế thao - Du lịch Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Th Xem thêm >>
9 2311/QĐ-UBND 22/12/2023 Sở Lao động thương binh và xã hội Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xem thêm >>
10 2204/QĐ-UBND 08/12/2023 Sở Lao động thương binh và xã hội Về việc công bố Danh mục thủ tục chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm Xem thêm >>