Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND thành phố Lai Châu 284 29 84 3329 3277 15 52 81.7 % 17.8 % 0.5 %
UBND Huyện Tam Đường 12 0 0 7126 7024 28 61 71.8 % 27.8 % 0.4 %
UBND huyện Mường Tè 3 0 0 3007 2997 8 3 71.2 % 28.6 % 0.2 %
UBND huyện Nậm Nhùn 2 0 0 2813 2651 14 65 53.8 % 45.7 % 0.5 %
UBND huyện Phong Thổ 5 0 0 4613 4603 13 14 71.6 % 28.2 % 0.2 %
UBND huyện Than Uyên 1 0 1 7143 7122 9 9 89.8 % 10.1 % 0.1 %
UBND huyện Tân Uyên 1 0 0 3930 3944 24 16 86.4 % 13 % 0.6 %
UBND huyện Sìn Hồ 1 1 1 3008 3335 597 49 62 % 20.1 % 17.9 %
Sở Khoa học và Công nghệ 18 10 18 129 58 0 0 79.3 % 20.7 % 0 %
Sở Xây dựng 7 17 26 115 99 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 57 0 64 450 437 0 0 99.3 % 0.7 % 0 %
Sở Tư pháp 42 38 38 1040 951 1 25 97.8 % 2.1 % 0.1 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 57 41 48 52 49 0 0 89.8 % 10.2 % 0 %
Sở Công thương 7 75 47 7482 7484 0 2 1.6 % 98.4 % 0 %
Sở Giao thông vận tải 48 23 46 1811 1779 0 1 98.8 % 1.2 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 32 4 48 89 97 0 5 76.3 % 23.7 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 77 22 12 179 181 1 0 97.8 % 1.7 % 0.5 %
Sở Thông Tin Và Truyền Thông 0 14 25 32 32 0 0 93.8 % 6.3 % 0 %
Sở nội vụ 39 1 54 281 391 0 1 28.9 % 71.1 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 41 24 31 8143 8113 5 272 86 % 13.9 % 0.1 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 53 42 29 31 31 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài Chính 30 0 3 21 21 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở y tế 59 43 70 357 404 0 6 86.6 % 13.4 % 0 %
Bảo hiểm xã hội tỉnh 6 3 6 1577 1573 0 5 99.5 % 0.5 % 0 %
Công An Tỉnh 129 15 12 1436 1279 2 17 98.8 % 1 % 0.2 %
Công ty điện lực 4 12 2 251 248 0 0 99.6 % 0.4 % 0 %
Công ty nước 0 2 1 218 209 0 0 88.5 % 11.5 % 0 %
BQL khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng 12 14 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 13 2 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế Tỉnh Lai Châu 5 0 0 0 0 0 1 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 2 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 284
Mức độ 3: 29
Mức độ 4: 84
Tiếp nhận: 3329
Giải quyết: 3277
Trễ hạn: 15
Trước hạn: 81.7%
Đúng hạn: 17.8%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 7126
Giải quyết: 7024
Trễ hạn: 28
Trước hạn: 71.8%
Đúng hạn: 27.8%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3007
Giải quyết: 2997
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 71.2%
Đúng hạn: 28.6%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2813
Giải quyết: 2651
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 53.8%
Đúng hạn: 45.7%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 4613
Giải quyết: 4603
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 71.6%
Đúng hạn: 28.2%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 7143
Giải quyết: 7122
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 89.8%
Đúng hạn: 10.1%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3930
Giải quyết: 3944
Trễ hạn: 24
Trước hạn: 86.4%
Đúng hạn: 13%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 3008
Giải quyết: 3335
Trễ hạn: 597
Trước hạn: 62%
Đúng hạn: 20.1%
Trễ hạn: 17.9%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 18
Tiếp nhận: 129
Giải quyết: 58
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 79.3%
Đúng hạn: 20.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 17
Mức độ 4: 26
Tiếp nhận: 115
Giải quyết: 99
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 64
Tiếp nhận: 450
Giải quyết: 437
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 42
Mức độ 3: 38
Mức độ 4: 38
Tiếp nhận: 1040
Giải quyết: 951
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.8%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 57
Mức độ 3: 41
Mức độ 4: 48
Tiếp nhận: 52
Giải quyết: 49
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.8%
Đúng hạn: 10.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 75
Mức độ 4: 47
Tiếp nhận: 7482
Giải quyết: 7484
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 1.6%
Đúng hạn: 98.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 48
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 46
Tiếp nhận: 1811
Giải quyết: 1779
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 32
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 48
Tiếp nhận: 89
Giải quyết: 97
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 76.3%
Đúng hạn: 23.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 77
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 12
Tiếp nhận: 179
Giải quyết: 181
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.8%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 32
Giải quyết: 32
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.8%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 39
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 54
Tiếp nhận: 281
Giải quyết: 391
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 28.9%
Đúng hạn: 71.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 31
Tiếp nhận: 8143
Giải quyết: 8113
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 86%
Đúng hạn: 13.9%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 53
Mức độ 3: 42
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 31
Giải quyết: 31
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 30
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 21
Giải quyết: 21
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 59
Mức độ 3: 43
Mức độ 4: 70
Tiếp nhận: 357
Giải quyết: 404
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 86.6%
Đúng hạn: 13.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 1577
Giải quyết: 1573
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.5%
Đúng hạn: 0.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 129
Mức độ 3: 15
Mức độ 4: 12
Tiếp nhận: 1436
Giải quyết: 1279
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 12
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 251
Giải quyết: 248
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.6%
Đúng hạn: 0.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 218
Giải quyết: 209
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.5%
Đúng hạn: 11.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%