Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị còn lại
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND thành phố Lai Châu 228 39 100 4087 13 4074 6 15 71.5 % 28.4 % 0.1 %
UBND Huyện Tam Đường 11 0 0 2783 1 2782 17 10 87 % 12.4 % 0.6 %
UBND huyện Mường Tè 0 0 0 5666 0 5692 15 23 82.9 % 16.8 % 0.3 %
UBND huyện Nậm Nhùn 1 0 0 3801 0 3861 14 35 59.6 % 40 % 0.4 %
UBND huyện Phong Thổ 2 0 0 6144 0 6144 18 17 84.2 % 15.5 % 0.3 %
UBND huyện Than Uyên 0 0 0 8436 0 8437 3 7 86.5 % 13.5 % 0 %
UBND huyện Tân Uyên 0 0 0 5060 0 5094 29 24 80.5 % 18.9 % 0.6 %
UBND huyện Sìn Hồ 0 0 0 6664 39 6625 2 41 78.3 % 21.7 % 0 %
Sở Xây dựng 40 4 17 138 30 108 1 15 97.2 % 1.9 % 0.9 %
Sở Khoa học và Công nghệ 40 5 3 111 0 148 1 0 99.3 % 0 % 0.7 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 55 1 64 660 0 666 0 1 98.9 % 1.1 % 0 %
Sở Tư pháp 106 8 11 1740 46 1694 3 6 98.9 % 0.9 % 0.2 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 118 4 6 70 1 69 0 0 91.3 % 8.7 % 0 %
Sở Công thương 102 11 20 16990 30 16960 0 1 1 % 99 % 0 %
Sở Giao thông vận tải 99 12 13 6372 75 6297 0 0 98.4 % 1.6 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 66 5 15 301 0 363 0 2 52.3 % 47.7 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 84 9 8 341 84 257 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở Thông Tin Và Truyền Thông 30 1 7 46 0 46 0 1 93.5 % 6.5 % 0 %
Sở nội vụ 44 10 29 383 0 450 0 17 52.9 % 47.1 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 45 44 5 9668 155 9513 6 114 85.9 % 14 % 0.1 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 112 5 7 90 0 106 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở Tài Chính 15 1 0 65 0 66 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở y tế 150 13 8 389 0 545 0 23 99.8 % 0.2 % 0 %
Công An Tỉnh 8 8 2 2735 501 2234 0 2 99.8 % 0.2 % 0 %
Bảo hiểm xã hội tỉnh 6 3 6 1752 0 1754 0 2 97.7 % 2.3 % 0 %
Công ty điện lực 4 12 2 446 0 446 0 0 92.6 % 7.4 % 0 %
Công ty nước 0 2 1 276 0 277 0 0 85.2 % 14.8 % 0 %
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu 12 14 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 8 1 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế Tỉnh Lai Châu 5 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
còn lại: 228
Một phần: 39
Toàn trình: 100
Tiếp nhận: 4087
Đang xử lý: 13
Trả kết quả: 4074
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 71.5%
Đúng hạn: 28.4%
Trễ hạn: 0.1%
còn lại: 11
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2783
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 2782
Trễ hạn: 17
Trước hạn: 87%
Đúng hạn: 12.4%
Trễ hạn: 0.6%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5666
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 5692
Trễ hạn: 15
Trước hạn: 82.9%
Đúng hạn: 16.8%
Trễ hạn: 0.3%
còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3801
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 3861
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 59.6%
Đúng hạn: 40%
Trễ hạn: 0.4%
còn lại: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6144
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 6144
Trễ hạn: 18
Trước hạn: 84.2%
Đúng hạn: 15.5%
Trễ hạn: 0.3%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 8436
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 8437
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 86.5%
Đúng hạn: 13.5%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5060
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 5094
Trễ hạn: 29
Trước hạn: 80.5%
Đúng hạn: 18.9%
Trễ hạn: 0.6%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 6664
Đang xử lý: 39
Trả kết quả: 6625
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 78.3%
Đúng hạn: 21.7%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 40
Một phần: 4
Toàn trình: 17
Tiếp nhận: 138
Đang xử lý: 30
Trả kết quả: 108
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0.9%
còn lại: 40
Một phần: 5
Toàn trình: 3
Tiếp nhận: 111
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 148
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.7%
còn lại: 55
Một phần: 1
Toàn trình: 64
Tiếp nhận: 660
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 666
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 106
Một phần: 8
Toàn trình: 11
Tiếp nhận: 1740
Đang xử lý: 46
Trả kết quả: 1694
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0.2%
còn lại: 118
Một phần: 4
Toàn trình: 6
Tiếp nhận: 70
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 69
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.3%
Đúng hạn: 8.7%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 102
Một phần: 11
Toàn trình: 20
Tiếp nhận: 16990
Đang xử lý: 30
Trả kết quả: 16960
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 1%
Đúng hạn: 99%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 99
Một phần: 12
Toàn trình: 13
Tiếp nhận: 6372
Đang xử lý: 75
Trả kết quả: 6297
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1.6%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 66
Một phần: 5
Toàn trình: 15
Tiếp nhận: 301
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 363
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 52.3%
Đúng hạn: 47.7%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 84
Một phần: 9
Toàn trình: 8
Tiếp nhận: 341
Đang xử lý: 84
Trả kết quả: 257
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 30
Một phần: 1
Toàn trình: 7
Tiếp nhận: 46
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 46
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 44
Một phần: 10
Toàn trình: 29
Tiếp nhận: 383
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 450
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 52.9%
Đúng hạn: 47.1%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 45
Một phần: 44
Toàn trình: 5
Tiếp nhận: 9668
Đang xử lý: 155
Trả kết quả: 9513
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 85.9%
Đúng hạn: 14%
Trễ hạn: 0.1%
còn lại: 112
Một phần: 5
Toàn trình: 7
Tiếp nhận: 90
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 106
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 15
Một phần: 1
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 65
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 66
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 150
Một phần: 13
Toàn trình: 8
Tiếp nhận: 389
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 545
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.8%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 8
Một phần: 8
Toàn trình: 2
Tiếp nhận: 2735
Đang xử lý: 501
Trả kết quả: 2234
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.8%
Đúng hạn: 0.2%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 6
Một phần: 3
Toàn trình: 6
Tiếp nhận: 1752
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 1754
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 4
Một phần: 12
Toàn trình: 2
Tiếp nhận: 446
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 446
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.6%
Đúng hạn: 7.4%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 0
Một phần: 2
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 276
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 277
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85.2%
Đúng hạn: 14.8%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 12
Một phần: 14
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 8
Một phần: 1
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 5
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%