Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị còn lại
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND thành phố Lai Châu 233 51 85 646 0 650 1 0 75.8 % 24 % 0.2 %
UBND Huyện Tam Đường 11 0 0 432 8 424 7 1 79 % 19.3 % 1.7 %
UBND huyện Mường Tè 0 0 0 693 6 687 1 0 85.3 % 14.6 % 0.1 %
UBND huyện Nậm Nhùn 1 0 0 398 1 397 3 1 78.1 % 21.2 % 0.7 %
UBND huyện Phong Thổ 0 0 0 1363 22 1341 1 13 85.6 % 14.3 % 0.1 %
UBND huyện Than Uyên 2 0 0 891 0 951 2 0 83.3 % 16.5 % 0.2 %
UBND huyện Tân Uyên 0 0 0 1028 0 1103 3 3 79.2 % 20.5 % 0.3 %
UBND huyện Sìn Hồ 6 0 0 1250 5 1245 6 18 78.9 % 20.6 % 0.5 %
Sở Xây dựng 40 4 18 33 4 29 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 41 8 3 4 0 31 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 54 1 64 140 1 139 0 0 98.6 % 1.4 % 0 %
Sở Tư pháp 107 8 11 349 64 285 0 0 99.3 % 0.7 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 118 4 5 8 0 9 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Công Thương 101 12 20 4219 0 4226 0 1 68.8 % 31.2 % 0 %
Sở Giao thông vận tải 100 12 13 1087 17 1070 0 0 99.3 % 0.7 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 70 5 15 51 0 81 0 0 87.7 % 12.3 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 89 13 8 73 0 74 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông Tin Và Truyền Thông 30 2 7 9 0 11 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 43 11 29 52 0 58 0 0 94.8 % 5.2 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 46 44 5 1647 43 1604 2 6 84.2 % 15.6 % 0.2 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 102 6 7 14 0 14 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài Chính 15 2 0 4 0 4 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 124 8 19 99 4 95 0 0 98.9 % 1.1 % 0 %
Công An Tỉnh 8 8 2 524 254 270 0 0 100 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội tỉnh 6 3 6 306 0 306 0 0 96.1 % 3.9 % 0 %
Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu 0 2 1 36 0 44 0 0 84.1 % 15.9 % 0 %
Công ty Điện lực Lai Châu 4 12 2 27 4 23 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu 36 0 0 1 0 1 0 0 0 % 100 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 8 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế Tỉnh Lai Châu 5 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 2 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
còn lại: 233
Một phần: 51
Toàn trình: 85
Tiếp nhận: 646
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 650
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 75.8%
Đúng hạn: 24%
Trễ hạn: 0.2%
còn lại: 11
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 432
Đang xử lý: 8
Trả kết quả: 424
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 79%
Đúng hạn: 19.3%
Trễ hạn: 1.7%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 693
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 687
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 85.3%
Đúng hạn: 14.6%
Trễ hạn: 0.1%
còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 398
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 397
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 78.1%
Đúng hạn: 21.2%
Trễ hạn: 0.7%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1363
Đang xử lý: 22
Trả kết quả: 1341
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 85.6%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 0.1%
còn lại: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 891
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 951
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 83.3%
Đúng hạn: 16.5%
Trễ hạn: 0.2%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1028
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 1103
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 79.2%
Đúng hạn: 20.5%
Trễ hạn: 0.3%
còn lại: 6
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1250
Đang xử lý: 5
Trả kết quả: 1245
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 78.9%
Đúng hạn: 20.6%
Trễ hạn: 0.5%
còn lại: 40
Một phần: 4
Toàn trình: 18
Tiếp nhận: 33
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 29
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 41
Một phần: 8
Toàn trình: 3
Tiếp nhận: 4
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 31
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 54
Một phần: 1
Toàn trình: 64
Tiếp nhận: 140
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 139
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.6%
Đúng hạn: 1.4%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 107
Một phần: 8
Toàn trình: 11
Tiếp nhận: 349
Đang xử lý: 64
Trả kết quả: 285
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0.7%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 118
Một phần: 4
Toàn trình: 5
Tiếp nhận: 8
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 9
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 101
Một phần: 12
Toàn trình: 20
Tiếp nhận: 4219
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 4226
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 68.8%
Đúng hạn: 31.2%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 100
Một phần: 12
Toàn trình: 13
Tiếp nhận: 1087
Đang xử lý: 17
Trả kết quả: 1070
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.3%
Đúng hạn: 0.7%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 70
Một phần: 5
Toàn trình: 15
Tiếp nhận: 51
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 81
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 87.7%
Đúng hạn: 12.3%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 89
Một phần: 13
Toàn trình: 8
Tiếp nhận: 73
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 74
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 30
Một phần: 2
Toàn trình: 7
Tiếp nhận: 9
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 11
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 43
Một phần: 11
Toàn trình: 29
Tiếp nhận: 52
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 58
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.8%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 46
Một phần: 44
Toàn trình: 5
Tiếp nhận: 1647
Đang xử lý: 43
Trả kết quả: 1604
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 84.2%
Đúng hạn: 15.6%
Trễ hạn: 0.2%
còn lại: 102
Một phần: 6
Toàn trình: 7
Tiếp nhận: 14
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 14
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 15
Một phần: 2
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 4
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 124
Một phần: 8
Toàn trình: 19
Tiếp nhận: 99
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 95
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 8
Một phần: 8
Toàn trình: 2
Tiếp nhận: 524
Đang xử lý: 254
Trả kết quả: 270
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 6
Một phần: 3
Toàn trình: 6
Tiếp nhận: 306
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 306
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.1%
Đúng hạn: 3.9%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 0
Một phần: 2
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 36
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 44
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.1%
Đúng hạn: 15.9%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 4
Một phần: 12
Toàn trình: 2
Tiếp nhận: 27
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 23
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 36
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 8
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 5
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%