Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị còn lại
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND thành phố Lai Châu 237 23 112 1222 1197 2 14 76.4 % 23.4 % 0.2 %
UBND Huyện Tam Đường 10 0 0 1114 1118 4 7 86.9 % 12.7 % 0.4 %
UBND huyện Mường Tè 0 0 0 1828 1831 5 20 78.8 % 20.9 % 0.3 %
UBND huyện Nậm Nhùn 1 0 0 1556 1544 10 25 58.5 % 40.9 % 0.6 %
UBND huyện Phong Thổ 2 0 0 2345 2325 3 10 83 % 16.9 % 0.1 %
UBND huyện Than Uyên 0 0 0 2767 2769 0 6 88.2 % 11.8 % 0 %
UBND huyện Tân Uyên 0 0 0 1629 1690 16 7 83.6 % 15.5 % 0.9 %
UBND huyện Sìn Hồ 0 0 0 1642 1634 0 7 78.4 % 21.6 % 0 %
Sở Xây dựng 6 9 38 29 33 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 5 1 39 8 49 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 54 1 64 215 211 0 1 99.1 % 0.9 % 0 %
Sở Tư pháp 43 39 37 627 626 3 5 99.5 % 0 % 0.5 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 35 46 49 28 25 0 0 92 % 8 % 0 %
Sở Công thương 9 75 48 5276 5271 0 1 1.2 % 98.8 % 0 %
Sở Giao thông vận tải 40 33 46 2123 2193 0 0 97.9 % 2.1 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 33 5 48 81 173 0 1 52.6 % 47.4 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 64 24 10 74 71 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông Tin Và Truyền Thông 1 13 24 10 10 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở nội vụ 26 3 54 256 355 0 16 42.8 % 57.2 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 27 23 36 2760 2709 7 71 87.6 % 12.1 % 0.3 %
Sở Tài Chính 31 0 3 39 39 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 53 42 29 23 39 0 1 100 % 0 % 0 %
Sở y tế 61 45 67 128 127 0 6 100 % 0 % 0 %
Công An Tỉnh 8 8 2 802 583 0 2 100 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội tỉnh 6 3 6 461 461 0 2 99.1 % 0.9 % 0 %
Công ty điện lực 4 12 2 152 152 0 0 98.7 % 1.3 % 0 %
Công ty nước 0 2 1 97 101 0 0 86.1 % 13.9 % 0 %
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu 12 14 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 8 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế Tỉnh Lai Châu 5 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 2 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
còn lại: 237
Một phần: 23
Toàn trình: 112
Tiếp nhận: 1222
Giải quyết: 1197
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 76.4%
Đúng hạn: 23.4%
Trễ hạn: 0.2%
còn lại: 10
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1114
Giải quyết: 1118
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 86.9%
Đúng hạn: 12.7%
Trễ hạn: 0.4%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1828
Giải quyết: 1831
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 78.8%
Đúng hạn: 20.9%
Trễ hạn: 0.3%
còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1556
Giải quyết: 1544
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 58.5%
Đúng hạn: 40.9%
Trễ hạn: 0.6%
còn lại: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2345
Giải quyết: 2325
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 83%
Đúng hạn: 16.9%
Trễ hạn: 0.1%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2767
Giải quyết: 2769
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.2%
Đúng hạn: 11.8%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1629
Giải quyết: 1690
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 83.6%
Đúng hạn: 15.5%
Trễ hạn: 0.9%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1642
Giải quyết: 1634
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 78.4%
Đúng hạn: 21.6%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 6
Một phần: 9
Toàn trình: 38
Tiếp nhận: 29
Giải quyết: 33
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 5
Một phần: 1
Toàn trình: 39
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 49
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 54
Một phần: 1
Toàn trình: 64
Tiếp nhận: 215
Giải quyết: 211
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 43
Một phần: 39
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 627
Giải quyết: 626
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 99.5%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.5%
còn lại: 35
Một phần: 46
Toàn trình: 49
Tiếp nhận: 28
Giải quyết: 25
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92%
Đúng hạn: 8%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 9
Một phần: 75
Toàn trình: 48
Tiếp nhận: 5276
Giải quyết: 5271
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 1.2%
Đúng hạn: 98.8%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 40
Một phần: 33
Toàn trình: 46
Tiếp nhận: 2123
Giải quyết: 2193
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 33
Một phần: 5
Toàn trình: 48
Tiếp nhận: 81
Giải quyết: 173
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 52.6%
Đúng hạn: 47.4%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 64
Một phần: 24
Toàn trình: 10
Tiếp nhận: 74
Giải quyết: 71
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 1
Một phần: 13
Toàn trình: 24
Tiếp nhận: 10
Giải quyết: 10
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 26
Một phần: 3
Toàn trình: 54
Tiếp nhận: 256
Giải quyết: 355
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 42.8%
Đúng hạn: 57.2%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 27
Một phần: 23
Toàn trình: 36
Tiếp nhận: 2760
Giải quyết: 2709
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 87.6%
Đúng hạn: 12.1%
Trễ hạn: 0.3%
còn lại: 31
Một phần: 0
Toàn trình: 3
Tiếp nhận: 39
Giải quyết: 39
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 53
Một phần: 42
Toàn trình: 29
Tiếp nhận: 23
Giải quyết: 39
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 61
Một phần: 45
Toàn trình: 67
Tiếp nhận: 128
Giải quyết: 127
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 8
Một phần: 8
Toàn trình: 2
Tiếp nhận: 802
Giải quyết: 583
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 6
Một phần: 3
Toàn trình: 6
Tiếp nhận: 461
Giải quyết: 461
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 4
Một phần: 12
Toàn trình: 2
Tiếp nhận: 152
Giải quyết: 152
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.7%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 0
Một phần: 2
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 97
Giải quyết: 101
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 86.1%
Đúng hạn: 13.9%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 12
Một phần: 14
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 8
Một phần: 1
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 5
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%