Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị còn lại
(thủ tục)
Một phần
(thủ tục)
Toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND thành phố Lai Châu 217 62 95 3858 61 3797 4 0 75.1 % 24.8 % 0.1 %
UBND Huyện Tam Đường 12 0 0 2158 28 2130 15 6 78.8 % 20.5 % 0.7 %
UBND huyện Mường Tè 2 0 0 3371 40 3331 1 4 82.6 % 17.4 % 0 %
UBND huyện Nậm Nhùn 1 0 0 1490 21 1469 7 5 72.8 % 26.8 % 0.4 %
UBND huyện Phong Thổ 1 0 0 3993 6 3987 7 25 88.8 % 11 % 0.2 %
UBND huyện Than Uyên 3 0 0 3452 0 3514 2 0 83.9 % 16.1 % 0 %
UBND huyện Tân Uyên 1 0 0 3824 0 3906 22 13 82.4 % 17 % 0.6 %
UBND huyện Sìn Hồ 4 0 0 4646 26 4620 25 64 81.2 % 18.2 % 0.6 %
Sở Xây dựng 26 1 34 127 12 115 0 3 98.3 % 1.7 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 45 5 4 22 0 46 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 60 0 65 480 7 473 0 0 97.9 % 2.1 % 0 %
Sở Tư pháp 109 7 11 1450 50 1400 0 0 99.1 % 0.9 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 117 6 7 72 0 72 0 0 91.7 % 8.3 % 0 %
Sở Công Thương 109 11 20 16544 0 16551 20 1 69.2 % 30.7 % 0.1 %
Sở Giao thông vận tải 95 16 19 5371 202 5169 0 0 99 % 1 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 71 4 15 146 0 213 0 3 93.9 % 6.1 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 75 9 28 226 1 225 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông Tin Và Truyền Thông 2 1 37 28 1 27 0 0 85.2 % 14.8 % 0 %
Sở Nội vụ 14 16 54 510 53 457 0 0 97.2 % 2.8 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 47 44 5 7095 331 6764 0 30 81.7 % 18.3 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 104 5 7 72 0 76 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài Chính 17 1 0 13 0 13 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Y tế 90 7 46 777 165 612 0 0 94.3 % 5.7 % 0 %
Công An Tỉnh 11 8 2 1925 351 1574 0 0 100 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội tỉnh 6 3 6 984 0 984 0 0 96.8 % 3.2 % 0 %
Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu 0 2 1 244 0 246 0 0 97.2 % 2.8 % 0 %
Công ty Điện lực Lai Châu 4 12 2 236 0 243 0 0 95.9 % 4.1 % 0 %
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu 40 0 0 1 0 1 0 0 0 % 100 % 0 %
Thanh Tra Tỉnh 8 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục Thuế Tỉnh Lai Châu 5 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
còn lại: 217
Một phần: 62
Toàn trình: 95
Tiếp nhận: 3858
Đang xử lý: 61
Trả kết quả: 3797
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 75.1%
Đúng hạn: 24.8%
Trễ hạn: 0.1%
còn lại: 12
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2158
Đang xử lý: 28
Trả kết quả: 2130
Trễ hạn: 15
Trước hạn: 78.8%
Đúng hạn: 20.5%
Trễ hạn: 0.7%
còn lại: 2
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3371
Đang xử lý: 40
Trả kết quả: 3331
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 82.6%
Đúng hạn: 17.4%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1490
Đang xử lý: 21
Trả kết quả: 1469
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 72.8%
Đúng hạn: 26.8%
Trễ hạn: 0.4%
còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3993
Đang xử lý: 6
Trả kết quả: 3987
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 88.8%
Đúng hạn: 11%
Trễ hạn: 0.2%
còn lại: 3
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3452
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 3514
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 83.9%
Đúng hạn: 16.1%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 1
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3824
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 3906
Trễ hạn: 22
Trước hạn: 82.4%
Đúng hạn: 17%
Trễ hạn: 0.6%
còn lại: 4
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4646
Đang xử lý: 26
Trả kết quả: 4620
Trễ hạn: 25
Trước hạn: 81.2%
Đúng hạn: 18.2%
Trễ hạn: 0.6%
còn lại: 26
Một phần: 1
Toàn trình: 34
Tiếp nhận: 127
Đang xử lý: 12
Trả kết quả: 115
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.7%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 45
Một phần: 5
Toàn trình: 4
Tiếp nhận: 22
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 46
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 60
Một phần: 0
Toàn trình: 65
Tiếp nhận: 480
Đang xử lý: 7
Trả kết quả: 473
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 109
Một phần: 7
Toàn trình: 11
Tiếp nhận: 1450
Đang xử lý: 50
Trả kết quả: 1400
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 117
Một phần: 6
Toàn trình: 7
Tiếp nhận: 72
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 72
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.7%
Đúng hạn: 8.3%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 109
Một phần: 11
Toàn trình: 20
Tiếp nhận: 16544
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 16551
Trễ hạn: 20
Trước hạn: 69.2%
Đúng hạn: 30.7%
Trễ hạn: 0.1%
còn lại: 95
Một phần: 16
Toàn trình: 19
Tiếp nhận: 5371
Đang xử lý: 202
Trả kết quả: 5169
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 99%
Đúng hạn: 1%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 71
Một phần: 4
Toàn trình: 15
Tiếp nhận: 146
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 213
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.9%
Đúng hạn: 6.1%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 75
Một phần: 9
Toàn trình: 28
Tiếp nhận: 226
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 225
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 2
Một phần: 1
Toàn trình: 37
Tiếp nhận: 28
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 27
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 85.2%
Đúng hạn: 14.8%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 14
Một phần: 16
Toàn trình: 54
Tiếp nhận: 510
Đang xử lý: 53
Trả kết quả: 457
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 47
Một phần: 44
Toàn trình: 5
Tiếp nhận: 7095
Đang xử lý: 331
Trả kết quả: 6764
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 81.7%
Đúng hạn: 18.3%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 104
Một phần: 5
Toàn trình: 7
Tiếp nhận: 72
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 76
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 17
Một phần: 1
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 13
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 13
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 90
Một phần: 7
Toàn trình: 46
Tiếp nhận: 777
Đang xử lý: 165
Trả kết quả: 612
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.3%
Đúng hạn: 5.7%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 11
Một phần: 8
Toàn trình: 2
Tiếp nhận: 1925
Đang xử lý: 351
Trả kết quả: 1574
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 6
Một phần: 3
Toàn trình: 6
Tiếp nhận: 984
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 984
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 0
Một phần: 2
Toàn trình: 1
Tiếp nhận: 244
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 246
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 4
Một phần: 12
Toàn trình: 2
Tiếp nhận: 236
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 243
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.9%
Đúng hạn: 4.1%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 40
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 1
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 8
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 5
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
còn lại: 0
Một phần: 0
Toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%