CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 31 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 T-LAC-273924-TT Thẩm định các phương án giá Quản lý giá
2 1.005427.000.00.00.H35 Quyết định tiêu huỷ tài sản công Quản lý công sản
3 T-LAC-273923-TT Thủ tục: Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Quản lý giá
4 1.005426.000.00.00.H35 Quyết định thanh lý tài sản công Quản lý công sản
5 1.007623.000.00.00.H35 Thủ tục: Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc địa phương Tài chính doanh nghiệp
6 T-LAC-273922-TT Hiệp thương giá do bên mua và bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính) Quản lý giá
7 T-LAC-273921-TT Hiệp thương giá do bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính) Quản lý giá
8 T-LAC-273920-TT Hiệp thương giá do bên mua đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính) Quản lý giá
9 1.005416.000.00.00.H35 Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư Quản lý công sản
10 1.006218.000.00.00.H35 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước Quản lý công sản
11 1.005430.000.00.00.H35 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê Quản lý công sản
12 1.005431.000.00.00.H35 Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết Quản lý công sản
13 1.005432.000.00.00.H35 Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc Quản lý công sản
14 1.005433.000.00.00.H35 Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án Quản lý công sản
15 1.006216.000.00.00.H35 Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Quản lý công sản