CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 NS-LAC-02 Thủ tục đăng ký lắp đặt sử dụng nước sạch Nước
2 NS-LAC-03 Thủ tục chuyển đổi tên trong Hợp đồng dịch vụ sử dụng nước sạch Nước