CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 8 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.010943.000.00.00.H35 Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh Thanh Tra Tỉnh Tiếp công dân
2 2.002407.000.00.00.H35 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh Tra Tỉnh Giải quyết khiếu nại
3 2.002411.000.00.00.H35 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Thanh Tra Tỉnh Giải quyết khiếu nại
4 2.002499.000.00.00.H35 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Thanh Tra Tỉnh Xử lý đơn thư
5 2.002403.000.00.00.H35 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh Tra Tỉnh Phòng, chống tham nhũng
6 2.002402.000.00.00.H35 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh Tra Tỉnh Phòng, chống tham nhũng
7 2.002401.000.00.00.H35 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Thanh Tra Tỉnh Phòng, chống tham nhũng
8 2.002400.000.00.00.H35 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Thanh Tra Tỉnh Phòng, chống tham nhũng