CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.007116.000.00.00.H35 Công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp tỉnh Sở hữu trí tuệ
2 T-LAC-274014-TT Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước. Hoạt động khoa học và công nghệ
3 T-LAC-274013-TT Điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước Hoạt động khoa học và công nghệ
4 T-LAC-274011-TT Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng ngân sách Nhà nước Hoạt động khoa học và công nghệ
5 T-LAC-273969-TT Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Hoạt động khoa học và công nghệ
6 1.005392.000.00.00.H35 Thủ tục xét tuyển viên chức Công chức, viên chức