CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.005090.000.00.00.H35 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi, tuyển sinh
2 3.000181.000.00.00.H35 Tuyển sinh trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục trung học
3 2.001914.000.00.00.H35 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (cấp tỉnh) Sở Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
4 1.005394.000.00.00.H35 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Sở Giáo dục và Đào tạo Công chức, viên chức
5 1.009394.000.00.00.H35 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Sở Giáo dục và Đào tạo Quy chế thi, tuyển sinh