CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.005384.000.00.00.H35 Thủ tục thi tuyển công chức Sở Nội vụ Công chức, viên chức
2 2.002157.000.00.00.H35 Thủ tục thi nâng ngạch công chức Sở Nội vụ Công chức, viên chức
3 1.005394.000.00.00.H35 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Sở Nội vụ Công chức, viên chức
4 1.010196.000.00.00.H35 Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh) Sở Nội vụ Văn thư và Lưu trữ Nhà nước
5 1.012268.000.00.00.H35 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã (TTHC Cấp Tỉnh) Sở Nội vụ Chính quyền địa phương