CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp tỉnh
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
Địa chỉ tiếp nhận

Sở Khoa học & Công nghệ

Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, tỉnh Lai Châu;

- Qua Bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công, tỉnh Lai Châu, tầng 1, tòa nhà số 2, khu Hợp khối các đơn vị sự nghiệp, phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3796.888

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Tổ chức, cá nhân có sáng kiến chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Bưu điện đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công, tỉnh Lai Châu, tầng 1, tòa nhà số 2, khu Hợp khối các đơn vị sự nghiệp, phường Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 0213.3796.888

Thời gian nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần:

+ Sáng từ: 7h30 đến 11h30;

+ Chiều từ: 13h30 đến 17h.

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước ngày 30/5 hàng năm đối với ngành giáo dục và đào tạo; Trước ngày 15/11 hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị còn lại.

Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ và giấy hẹn trả kết quả giao cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu thì công chức có trách nhiệm hướng dẫn một lần đầy đủ thông tin để người nộp hồ sơ bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Thời hạn giải quyết được tính từ ngày hết hạn nhận hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

Cá nhân mang theo Phiếu hẹn và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu

Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Công chức kiểm tra lần cuối kết quả giải quyết và trao trả kết quả.

 

Thời hạn giải quyết

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ
- Tờ trình đề nghị xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của
sáng kiến của cơ sở xét công nhận sáng kiến.
- Giấy chứng nhận sáng kiến hoặc quyết định công nhận sáng kiến.
- Quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến tại
cơ sở.
- Văn bản yêu cầu công nhận xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả
áp dụng của sáng kiến của tác giả/đồng tác giả.
- Biên bản kết luận của Hội đồng xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu
quả áp dụng sáng kiến tại cơ sở.
- Báo cáo đánh giá của cơ sở xét công nhận sáng kiến về sáng kiến được công
nhận. Nội dung báo cáo phải thể hiện được các nội dung theo quy định:
+ Sáng kiến có tính mới trong phạm vi cấp cơ sở/tỉnh/toàn quốc (Giải pháp
sáng kiến đó không trùng với giải pháp của người khác đã được công nhận trước;
Giải pháp của sáng kiến đó chưa được công khai trong các văn bản, sách báo, tài
liệu kỹ thuật đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được; Giải pháp sáng
kiến chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm bắt buộc phải thực
hiện).
+ Sáng kiến đã được áp dụng và mang lại hiệu quả tại cơ sở/tỉnh/toàn quốc.
Tùy thuộc vào yêu cầu của tác giả đề nghị công nhận phạm vi và hiệu quả áp dụng
ở cấp nào thì nội dung trong báo cáo sẽ thể hiện cụ thể ở cấp đó (Báo cáo cần nêu
rõ sáng kiến đó đã áp dụng tại đâu. Khi áp dụng đã mang lại hiệu quả trong các
lĩnh vực như thế nào so với trước khi áp dụng sáng kiến). Để chứng minh phạm vi
áp dụng và hiệu quả của sáng kiến đó tác giả có thể sử dụng các tài liệu, tư liệu,
báo cáo… kèm theo hồ sơ đề nghị.

 

Số lượng bộ hồ sơ 01
Yêu cầu - điều kiện

1. Có tính mới trong phạm vi một cơ quan, tổ chức nếu tính đến trước ngày nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, hoặc ngày bắt đầu áp dụng thử hoặc áp dụng lần đầu (tính theo ngày nào sớm hơn) đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Không trùng với nội dung của giải pháp trong đơn đăng ký sáng kiến nộp trước;

- Chưa bị bộc lộ công khai trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật đến mức căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được; - Không trùng với giải pháp của người khác đã được áp dụng hoặc áp dụng thử, hoặc đưa vào kế hoạch áp dụng, phổ biến hoặc chuẩn bị các điều kiện để áp dụng, phổ biến;

- Chưa được cơ quan, đơn vị áp dụng hoặc có kế hoạch áp dụng trong sản xuất, công tác; - Chưa được cơ quan, đơn vị hoặc cơ quan quản lý cấp trên quy định thành những biện pháp thực hiện bắt buộc như tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm...

2. Sáng kiến có khả năng mang lại lợi ích thiết thực là việc áp dụng sáng kiến đó có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế (ví dụ nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật), hoặc lợi ích xã hội, đời sống tinh thần (ví dụ nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khoẻ con người, giáo dục, văn hoá, nghệ thuật, thể thao...), hoặc đem lại hiệu quả công tác quản lý của đơn vị, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ đề ra.

3. Các đối tượng sau đây không được công nhận là sáng kiến:

- Giải pháp mà việc công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội;

- Giải pháp là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm xét công nhận sáng kiến.

- Hiệu quả giải pháp không ổn định, không có tính khả thi áp dụng trong ngành hoặc cộng đồng.

 

Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 13/2012/NĐ-CP
ngày 02/03/2012 của Chính phủ
ban hành điều lệ sáng kiến;
- Thông tư số 18/2013/TT
BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn
thi hành một số quy định của Điều
lệ sáng kiến ban hành theo Nghị
định số 13/2012/NĐ-CP ngày
02/3/2012 của Chính phủ;
- Quyết định số 18/2020/QĐ-
UBND ngày 02/6/2020 của Chủ
tịch UBND tỉnh Lai Châu ban
hành quy định về hoạt động sáng
kiến và hướng dẫn thi hành điều lệ
sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai
Châu.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Văn bản yêu cầu công nhận xét công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến của tác giả/đồng tác giả. Tải về In ấn

Kết quả thực hiện

Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh