CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý)
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư - tỉnh Lai Châu
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
 • - Sau khi người quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ra quyết định tạm ngừng kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm thực hiện các thủ tục tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật, cụ thể: thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh” theo quy định tại:

 • + Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp);

 • + Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);

 • + Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

 • - Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm báo cáo người quyết định thành lập công ty để ra quyết định tạm ngừng kinh doanh.

Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh”

  Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu

 • Dịch vụ bưu chính
 • Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh”

  - Thông qua hệ thống bưu chính

Phí

Chưa quy định

 
Lệ Phí

Chưa quy định

 

Thành phần hồ sơ
Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh”. Phụ lục II-19.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ hồ sơ gốc
Yêu cầu - điều kiện Doanh nghiệp tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 206 Luật Doanh nghiệp.
Căn cứ pháp lý
 • Luật 59/2020/QH14 Số: 59/2020/QH14

 • Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Số: 01/2021/TT-BKHĐT

 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP Số: 01/2021/NĐ-CP

 • Nghị định 23/2022/NĐ-CP Số: 23/2022/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

 • Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh”. Tải về In ấn

Kết quả thực hiện
 • Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh”.