CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt
Lĩnh vực Y tế Dự phòng
Địa chỉ tiếp nhận Kiểm tra, xử lý trực tiếp tại cửa khẩu
Cơ quan thực hiện

Trung tâm kiểm dịch Y tế Quốc tế

Cách thức thực hiện

Kiểm tra/ xử lý y tế trực tiếp tại cửa khẩu

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện


Bước 1. Khai báo y tế đối với thi thể, hài cốtNgười khai báo y tế thực hiện khai, nộp giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, tro cốt, bản chụp giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát (đối với thi thể, hài cốt), giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam theo quy định của Bộ Ngoại giao và giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt) cho tổ chức kiểm dịch y tế biên giới hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trước khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnhBước 2. Thu thập thông tinKiểm dịch viên y tế thu thập thông tin từ giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt, bản chụp giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát (không áp dụng đối với tro cốt), giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam theo quy định của Bộ Ngoại giao và giấy tờ chứng minh tử vong (không áp dụng đối với tro cốt).Bước 3. Xử lý thông tin1. Không cho phép vận chuyển qua biên giới thi thể, hài cốt do mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.2. Kiểm dịch viên y tế thực hiện giám sát tình trạng vệ sinh, điều kiện vận chuyển đối với thi thể, hài cốt.Bước 4. Kiểm tra giấy tờKiểm dịch viên y tế kiểm tra các loại giấy tờ sau:a) Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (bao gồm cả tro cốt);b) Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát;c) Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam;d) Giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt).Bước 5. Kiểm tra thực tếKiểm dịch viên y tế thực hiện các nội dung sau:a) Đối chiếu nội dung khai báo y tế với thực tế bảo quản thi thể, hài cốt;b) Kiểm tra tình trạng vệ sinh, điều kiện vận chuyển theo quy định của Bộ Y tế.Bước 6. Xử lý y tếCăn cứ kết quả kiểm tra thực tế, kiểm dịch viên y tế:a) Thực hiện hoặc phối hợp với đơn vị có liên quan xử lý y tế theo quy định của pháp luật về mai táng, hỏa táng;b) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt sau khi hoàn thành việc xử lý y tế quy định tại điểm a khoản này.


Thời hạn giải quyết


- Thời gian hoàn thành việc kiểm tra giấy tờ đối với một thi thể hoặc một hài cốt không quá 15 phút kể từ khi nộp đủ các loại giấy tờ.- Thời gian hoàn thành việc kiểm tra thực tế đối với một thi thể hoặc một hài cốt không quá 01 giờ kể từ khi nộp đủ giấy tờ.- Thời gian hoàn thành việc xử lý y tế đối với một thi thể hoặc một hài cốt không quá 03 giờ kể từ khi tổ chức kiểm dịch y tế biên giới yêu cầu xử lý y tế. Trước khi hết thời gian quy định 15 phút mà chưa hoàn thành việc xử lý y tế, tổ chức kiểm dịch y tế biên giới phải thông báo gia hạn thời gian xử lý y tế bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người khai báo y tế. Thời gian gia hạn không quá 01 giờ kể từ thời điểm có thông báo gia hạn.


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Áp dụng theo Thông tư 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập

V

Kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, tro cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

 

 

1

Kiểm tra y tế đối với thi thể

USD/lần kiểm tra

20

2

Kiểm tra y tế đối với hài cốt

USD/lần kiểm tra

7

3

Kiểm tra y tế đối với tro cốt

USD/lần kiểm tra

5

4

Xử lý vệ sinh thi thể

USD/lần xử lý

40

5

Xử lý vệ sinh hài cốt

USD/lần xử lý

14

6

Kiểm tra y tế đối với mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người

USD/lần kiểm tra /kiện, lô mẫu, sản phẩm, mô, bộ phận

6,5

 

Thành phần hồ sơ

1. Giấy khai báo y tế thi thể, hài cốt (bao gồm cả tro cốt);
2. Giấy xác nhận đã qua xử lý y tế của nơi xuất phát;
3. Giấy phép nhập cảnh thi thể, hài cốt về Việt Nam;
4. Giấy tờ chứng minh tử vong (đối với thi thể, hài cốt).

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ đối với 01 thi thể, hài cốt
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý


Nghị định 89/2018/NĐ-CP

Luật 03/2007/QH12


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch y tế đối với thi thể, hài cốt