CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý
Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý
Địa chỉ tiếp nhận

Địa điểm tiếp nhận và thực hiện tại trụ sở Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Cơ quan thực hiện

Giám đốc Sở Tư pháp;Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý

Cách thức thực hiện

1. Địa điểm thực hiện: - Tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước; - Địa chỉ: tầng 1, tòa nhà số 1, khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh; phường Đông phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 2. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Người được trợ giúp pháp lý có quyền gửi đơn khiếu nại đến người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố, Chi nhánh của Trung tâm, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý) có trách nhiệm giải quyết khiếu nại đối với những hành vi quy định tại khoản 1, Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lên Giám đốc Sở Tư pháp. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp có hiệu lực thi hành.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Tư pháp hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.

Thời hạn giải quyết


-- Đối với người đứng đầu tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại;

- Đối với Giám đốc Sở Tư pháp: 15 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại
 

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

- Đơn khiếu nại
- Các giấy tờ có liên quan

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


- Người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Khi có căn cứ cho rằng tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý có hành vi trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình như: từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý không đúng pháp luật.
Căn cứ pháp lý

Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa địa bàn tỉnh Lai Châu

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện


Quyết định giải quyết khiếu nại.