CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cách thức thực hiện


Nộp trực tiếp.

Nộp trực tuyến

Qua dịch vụ bưu chính


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

1. Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


2. Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.


3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


4. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.


 

Thời hạn giải quyết


15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

- Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

- Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định bằng 50% mức thu 

Thành phần hồ sơ


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP.2. Bản sao hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực.3. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại: Đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định Tại các khu vực khác: Mức thu phí thẩm định bằng 50% mức thu tương ứng


Căn cứ pháp lý


 Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • 1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP. Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai