CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Lĩnh vực Kinh doanh khí
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cách thức thực hiện


Nộp trực tiếp.

Nộp trực tuyến

Qua dịch vụ bưu chính

 
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai của thương nhân. 


- Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.


- Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi


 

Thời hạn giải quyết


07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


Phí
  • Chưa quy định
Lệ Phí

nộp phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp.1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định

Đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định

Tại các khu vực khác:Mức thu phí thẩm định bằng 50% mức thu tương ứng

Thành phần hồ sơ


-Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bao gồm:


-Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;


- Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;


Căn cứ pháp lý


 


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • - Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP; Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai