CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Lĩnh vực Giáo dục Tiểu học
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Cơ sở giáo dục phổ thông

Cách thức thực hiện


Nộp hồ sơ trực tiếp


Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện


a) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn xin học chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến;b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn, trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh;c) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh gửi đơn cho nhà trường nơi chuyển đi. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh gồm:- Giấy đồng ý cho học sinh học chuyển trường;- Học bạ;- Bản sao giấy khai sinh;- Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học).d) Cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều 40a Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho nhà trường nơi chuyển đến;đ) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.


Thời hạn giải quyết


5 ngày làm việc, trong đó:- 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn;- 03 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh;- 01 ngày làm việc, hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp.


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


a) Đơn xin học chuyển trường của cha mẹ hoặc người đỡ đầu học sinh; b) Học bạ; c) Bản sao giấy khai sinh; d) Bảng kết quả học tập (đối với trường hợp học chuyển trường trong năm học).


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ.
Yêu cầu - điều kiện


Học sinh trong độ tuổi tiểu học có nhu cầu học chuyển trường, được chuyển đến trường tiểu học tại nơi cư trú hoặc trường tiểu học ngoài nơi cư trú nếu trường tiếp nhận đồng ý


Căn cứ pháp lý
 không


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

  • Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) Tải về In ấn
  • Đơn xin chuyển trường của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT) Tải về In ấn
  • Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình (theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT), bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định Tải về In ấn

Kết quả thực hiện


Tiếp nhận học sinh tiểu học vào trường.