CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục miễn nhiệm tuyên truyền viên pháp luật
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

UBND xã, thị trấn

Cách thức thực hiện


Không quy định.


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện


Khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật theo quy định, công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.


Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của công chức tư pháp - hộ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.


Phí

không

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Không quy định.


Số lượng bộ hồ sơ Không quy định.
Yêu cầu - điều kiện


Việc cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được thực hiện khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:+ Tự nguyện xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;+ Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;+ Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.


Căn cứ pháp lý


Thông tư 10/2016/TT-BTP

Nghị định 28/2013/NĐ-CP

Luật 14/2012/QH13


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.