CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã/phường

Cách thức thực hiện


Không quy định.


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện


Định kỳ tháng 9 hàng năm, công chức tư pháp - hộ tịch chủ trì, phối hợp với Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác và người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn cấp xã thông báo công khai tiêu chuẩn tuyên truyền viên pháp luật; các quy định về công nhận tuyên truyền viên pháp luật tới cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn cơ sở để tự nguyện đăng ký tham gia làm tuyên truyền viên pháp luật.Căn cứ danh sách tự nguyện đăng ký tham gia làm tuyên truyền viên pháp luật từ địa bàn cơ sở, thực trạng đội ngũ công chức của Ủy ban nhân dân cấp xã và nhu cầu xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, công chức tư pháp - hộ tịch rà soát, lập danh sách người đủ tiêu chuẩn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, công nhận tuyên truyền viên pháp luật.


Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức tư pháp - hộ tịch.


Phí

không

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức tư pháp - hộ tịch.


Số lượng bộ hồ sơ 01
Yêu cầu - điều kiện


Cá nhân được đề nghị công nhận làm tuyên truyền viên pháp luật phải là người có uy tín, kiến thức, am hiểu về pháp luật .


Căn cứ pháp lý


Thông tư 10/2016/TT-BTP

Nghị định 28/2013/NĐ-CP

Luật 14/2012/QH13


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định công nhận tuyên truyền viên pháp luật.