CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Không

Cách thức thực hiện

Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa xã, thị trấn; trực tuyến hoặc BCCI.

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" ‑ UBND cấp xã.

2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" - UBND cấp xã.

- Qua Hệ thống Bưu chính công ích.

Thời hạn giải quyết

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen;

- Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng;

- Biên bản xét khen thưởng.


Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.


Căn cứ pháp lý

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định hành chính



+ Giấy khen