CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp huyện
Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Không có thông tin

Cách thức thực hiện
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.
- Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Bước 1Nộp hồ sơBan lãnh đạo hội gửi báo cáo về việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực chính mà hội hoạt động vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định).Bước 2: Tiếp nhận hồ sơCán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.Bước 3: Thẩm định hồ sơKể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nêu có).Bước 4: Trả kết quảTrong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, UBND huyện, thành phố có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức đại hội. Trường hợp cần lấy ý kiến cơ quan có liên quan đến ngành, lĩnh vực chính mà hội hoạt động thì chậm nhất không quá 25 ngày phải có ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức đại hội.Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc UBND cấp huyện theo phiếu hẹn. Người nhận kết quả xuất trình phiếu hẹn, trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền phải xuất trình Chứng minh nhân dân; cá nhân, tổ chức ký nhận kết quả.- Trả kết quả qua đường bưu điện.


Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp. Trường hợp cần lấy ý kiến cơ quan có liên quan đến ngành, lĩnh vực chính mà hội hoạt động thì chậm nhất không quá 25 ngày.


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Thành phần hồ sơ* Hồ sơ báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ:- Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội;- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ tới của hội. Báo cáo kiểm điểm của ban lãnh đạo, ban kiểm tra và báo cáo tài chính của hội;- Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (nếu có);- Danh sách dự kiến nhân sự ban lãnh đạo, ban kiểm tra, trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng thành viên ban lãnh đạo, ban kiểm tra hội. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ;- Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội;- Báo cáo số lượng bội viên, trong đó nêu rõ số hội viên chính thức của hội;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội theo quy định của điều lệ hội và quy định của pháp luật (nếu có);* Hồ sơ báo cáo đại hội bất thường:- Nghị quyết của ban lãnh đạo hội về việc tổ chức đại hội bất thường trong đó nêu rõ nội dung thảo luận và quyết định tại đại hội;- Dự thảo những nội dung thảo luận và quyết định tại đại hội;- Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức đại hội, số lượng đại biểu mời, đại biểu chính thức tham dự đại hội, dự kiến chương trình đại hội.


Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện


Hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp hội tổ chức đại hội mà không báo cáo theo quy định thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền không phê duyệt điều lệ hội đã được thông qua.


Căn cứ pháp lý


Thông tư 03/2014/TT-BNV

Thông tư 03/2013/TT-BNV

Nghị định 33/2012/NĐ-CP

Nghị định 45/2010/NĐ-CP


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Công văn cho phép hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường.