CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Cách thức thực hiện


nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


- Bước 1: Người đứng đầu cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở có trụ sở.- Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội cho cơ sở trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Thời hạn giải quyết


10 ngày làm việc


Phí

không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ


- Tờ khai đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2017/NĐ-CP.- Phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu cơ sở, nhân viên của cơ sở.- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu, nhân viên của cơ sở.


Số lượng bộ hồ sơ 01 (một) bộ
Yêu cầu - điều kiện


Cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động trợ giúp xã hội khi có đủ các điều kiện sau:- Người đứng đầu, nhân viên của cơ sở phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội; không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích.- Có nhân viên trợ giúp xã hội cho đối tượng.- Đáp ứng các điều kiện cơ bản về nhà ở, nhà bếp, điện, nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho đối tượng.


Căn cứ pháp lý
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP. 


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động