CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Lĩnh vực Chứng thực
Địa chỉ tiếp nhận
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Tại Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”
UBND các huyện, thành phố; UBND các xã,
phường, thị trấn;
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu
chính


 

Cơ quan thực hiện

Phòng Tư pháp;UBND cấp xã/phường

Cách thức thực hiện

 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Tại Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”
UBND các huyện, thành phố; UBND các xã,
phường, thị trấn;
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch vụ bưu
chính


 


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện


+ Người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch phải xuất trình các giấy tờ theo quy định.

+ Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ do người yêu cầu cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch xuất trình.

+ Cơ quan thực hiện chứng thực tiến hành chụp từ bản chính hợp đồng, giao dịch đang được lưu trữ và thực hiện chứng thực như sau:

* Ghi đầy đủ lời chứng chứng thực chữ ký theo mẫu quy định;

* Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực.

Đối với bản sao có từ 02 (hai) trang trở lên thì ghi lời chứng vào trang cuối, nếu bản sao có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai.

Mỗi bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản hoặc nhiều bản sao được chứng thực từ một bản chính giấy tờ, văn bản trong cùng một thời điểm được ghi một số chứng thực.


Thời hạn giải quyết


Trong ngày cơ quan, tổ chức tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.


Phí

không

Lệ Phí

2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản. 

Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính.

2.000 đồng/trang

Thành phần hồ sơ


Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.


Số lượng bộ hồ sơ 01
Yêu cầu - điều kiện


Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực còn đang lưu trữ tại Phòng Tư pháp.


Căn cứ pháp lý


Thông tư 226/2016/TT-BTC

Thông tư 20/2015/TT-BTP

Nghị định 23/2015/NĐ-CP


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Bản sao hợp đồng, giao dịch được chứng thực