CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”
Lĩnh vực Lao động tiền lương
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cách thức thực hiện


Trực tiếp.


Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện


        - Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện        - Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.        - Bước 3: Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không giải quyết thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.


Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ Hồ sơ
Yêu cầu - điều kiện


Tranh chấp lao động về quyền


Căn cứ pháp lý
Bộ luật 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 Bộ luật Lao động


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Tranh chấp lao động về quyền