CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên (cấp xã)
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Trình tự thực hiện


- Tổ trưởng tổ hòa giải lập hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao cho hòa giải viên.- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định và trả thù lao cho hòa giải viên thông qua tổ hòa giải; trường hợp quyết định không thanh toán cho hòa giải viên thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


- Tổ hòa giải thực hiện trả thù lao cho hòa giải viên theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thù lao.

Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Giấy đề nghị thanh toán thù lao của hòa giải viên có ghi rõ họ, tên, địa chỉ của hòa giải viên; tên, địa chỉ tổ hòa giải; số tiền đề nghị thanh toán; nội dung thanh toán (có danh sách các vụ, việc trong trường hợp đề nghị thanh toán thù lao cho nhiều vụ, việc); chữ ký của hòa giải viên; chữ ký xác nhận của tổ trưởng tổ hòa giải. Xuất trình Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở để đối chiếu khi cần thiết.


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ hồ sơ
Yêu cầu - điều kiện


- Vụ, việc được tiến hành hòa giải và đã kết thúc theo quy định tại Điều 23 của Luật hòa giải ở cơ sở;- Hòa giải viên không vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 10 Luật hòa giải ở cơ sở.


Căn cứ pháp lý
Nghị quyết liên tịch 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định thanh toán thù lao cho hòa giải viên/ hoặc văn bản trả lời trong trường hợp không thanh toán.