CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Phòng Nội vụ

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu, tầng 1 Toà nhà số 2 Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Điện thoại: 02133.796.888 hoặc gửi qua bưu điện cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thực hiện thông qua dịch vụ công trực tuyến. hoặc thông qua hệ thống bưu chính


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

1. Địa điểm thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" - UBND cấp huyện.

2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).

+ Buổi sáng: Từ 7h30’ đến 11h30’

+ Buổi chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’

3. Cách thức nộp hồ sơ và trả kết quả:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp  nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa" - UBND cấp huyện.

- Qua Hệ thống Bưu chính công ích.

Thời hạn giải quyết

Cơ quan thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Thành phần hồ sơ:

Biên bản xét khen thưởng.

Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng

Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen

Số lượng bộ hồ sơ 1 bộ
Yêu cầu - điều kiện


a) Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên , khích lệ quần chúng;

b) Cá nhân, tập thể lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong chiến đấu, công tác, lao động, học tập;

c) Thành tích, công trạng rõ ràng.


Căn cứ pháp lý

- Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND, ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh Lai Châu, về việc ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định hành chính + giấy khen