CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Cách thức thực hiện


trực tiếp hoặc qua bưu điện. 


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

a) Trường trung học cơ sở công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học cơ sở tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;


b) Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;


c) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế điều kiện hoạt động giáo dục của trường trung học; nếu đủ điều kiện thì ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết 


Thời hạn giải quyết


20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.      


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại


Số lượng bộ hồ sơ 1
Yêu cầu - điều kiện


Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 


Căn cứ pháp lý


Nghị định 135/2018/NĐ-CP

Nghị định 46/2017/NĐ-CP


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo