CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện


Hộ kinh doanh nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký 


Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện


Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.  


Thời hạn giải quyết


Không có

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ (Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017).: 20.000 đồng/lần

Nếu nộp trực tuyến giảm 50% theo NQ22/2023

Thành phần hồ sơ


- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh;- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ.
Yêu cầu - điều kiện


Khi chấm dứt hoạt động, hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.  


Căn cứ pháp lý


- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện


Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh