CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương
Lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp
Địa chỉ tiếp nhận

1. Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương   - Tầng 6, Nhà E, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh. 2. Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định. - Buổi sáng từ 7h30' đến 11h30'. - Buổi chiều từ 13h30' đến 17h00'. 3. Cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả: - Trực tiếp tại cơ quan    - Qua hệ thống bưu chính.

Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Cách thức thực hiện

Hồ sơ đăng ký có thể gửi trực tiếp, gửi bằng bưu điện hoặc gửi bằng phương tiện điện tử

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

Sở Công Thương chịu trách nhiệm tiếp nhận đăng ký trong trường hợp hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hồ sơ đăng ký có thể gửi trực tiếp, gửi bằng bưu điện hoặc gửi bằng phương tiện điện tử

Trường hợp hồ sơ đăng ký được gửi trực tiếp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải lập biên bản tiếp nhận, ngày tiếp nhận hồ sơ là ngày ghi trong biên bản tiếp nhận đó. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký gửi bằng đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện. Trường hợp hồ sơ gửi bằng phương tiện điện tử, thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính từ thời điểm xác nhận bằng thông điệp điện tử của cơ quan có thẩm quyền đăng ký được gửi đi.

Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh bổ sung hồ sơ, tài liệu.

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Chậm nhất hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký có trách nhiệm ra thông báo về kết quả xử lý hồ sơ.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung được công bố công khai và lưu trữ trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đăng ký. 


Thời hạn giải quyết


20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ


Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

+ Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương tiện điện tử:
01 bản scan màu Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;
01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word;
+ Trong trường hợp gửi hồ sơ bằng phương thức khác:
01 bản cứng Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theo mẫu hay điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.                                              

 


Số lượng bộ hồ sơ 01
Yêu cầu - điều kiện


1. Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, nội dung phải rõ ràng, cỡ chữ ít nhất là 12.

2. Nền giấy và màu mực thể hiện hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung phải tương phản nhau. Nghị định số 99/2011/NĐ-CP n.


Căn cứ pháp lý


Quyết định 35/2015/QĐ-TTg

Thông tư 10/2013/TT-BCT

Quyết định 02/2012/QĐ-TTg

Nghị định 99/2011/NĐ-CP

Luật 59/2010/QH12

Quyết định 38/2018/QĐ-TTg

Quyết định 25/2019/QĐ-TTg

Nghị định số 03/2023/NĐ-CP


Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện


thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung