CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện.
Lĩnh vực Thủy lợi
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện

Cách thức thực hiện


Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện


Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi đến Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi thuộc UBND cấp huyện. Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.
Thời hạn giải quyết


15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Phí

không

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


- Tờ trình đề nghị phê duyệt;- Dự thảo đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi;- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


không


Căn cứ pháp lý


Nghị định 114/2018/NĐ-CP

Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT

Luật 08/2017/QH14


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Đề cương, kết quả kiểm định được phê duyệt