CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)
Lĩnh vực Nông nghiệp
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Cách thức thực hiện


Không quy định.


Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông Huyện trước ngày 30/9 hàng năm;


Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở Huyện tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp Huyện trước ngày 15/11 hàng năm;


Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp Huyện hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc do Huyệnphân công phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.


 

Thời hạn giải quyết


60 ngày


Phí

không

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông;+ Dự toán kinh phí.


Số lượng bộ hồ sơ Không quy định
Yêu cầu - điều kiện


Không


Căn cứ pháp lý
Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Quyết định