CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.
Lĩnh vực Thủy lợi
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Cách thức thực hiện


Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Trình tự thực hiện


Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp xã.Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và thông báo lý do bằng văn bản.
Thời hạn giải quyết


Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Phí

không

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ


- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;- Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập;- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật;- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan;- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).


Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện


không


Căn cứ pháp lý


Nghị định 114/2018/NĐ-CP

Luật 08/2017/QH14


Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện


Phương án được phê duyệt