CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác
Lĩnh vực Điện
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực

-  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

+ Trường hợp kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm: Điện lực

+ Trường hợp kiểm định công tơ, thiết bị đo đếm: Tổ chức kiểm định độc lập

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác nộp hồ sơ tới  Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Điện lực.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân lấy thông tin khách hàng, thống nhất thời điểm sẽ tiến hành kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác với Khách hàng.

- Bước 3: Đơn vị giải quyết tiến hành kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác tại địa điểm của Khách hàng.

- Bước 4: Khách hàng ký biên bản kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác.

 

Thời hạn giải quyết

* Trường hợp kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm

- Không quá 01 ngày làm việc (đối với công tơ) 

- Không quá 03 ngày làm việc (đối với máy biến dòng/máy biến điện áp)

* Trường hợp kiểm định công tơ, thiết bị đo đếm

- Tổ chức kiểm định độc lập thực hiện: Không quá 15 ngày làm việc

 

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Điện lực ngày 03/ 12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Luật Đo lường ngày 11/11/2011 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012.

- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường.

- Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ Công Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

- Thông tư số 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ Công Thương quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện.

- Quy trình kinh doanh điện năng ban hành kèm theo quyết định số 1050/QĐ-EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Quy định về cung cấp các dịch vụ điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Biên bản kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm; Biên bản kiểm định công tơ, thiết bị đo đếm.