CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Cấp điện trở lại khi Khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện
Lĩnh vực Điện
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực

- Cơ quan phối hợp:

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Cấp điện trở lại nộp hồ sơ tới  Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Điện lực.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân lấy thông tin khách hàng, thống nhất thời điểm sẽ tiến hành cấp điện trở lại với Khách hàng.

- Bước 3: Đơn vị giải quyết tiến hành cấp điện trở lại tại địa điểm của Khách hàng.

 

Thời hạn giải quyết

- Không quá 02 giờ đối với khu vực thành thị 

- Không quá 08 giờ đối với khu vực nông thôn

 

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Khách hàng phải thanh toán đủ các khoản:

- Tiền điện chưa thanh toán,

- Lãi chậm trả,

- Phí đóng cắt điện.

 

Thành phần hồ sơ

* Cấp điện trở lại khi khách hàng đã tạm ngừng sử dụng điện

- Giấy đề nghị

* Cấp điện trở lại khi khách hàng bị tạm ngừng sử dụng điện do yêu cầu của cơ quan Nhà nước

- Giấy đề nghị

- Văn bản cho phép của Cơ quan thẩm quyền

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Điện lực ngày 03/ 12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công Thương quy định diều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.

- Quyết định số 8474/QĐ-BCT ngày 23/9/2013 của Bộ Công Thương quy định về mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại.

- Quy trình kinh doanh điện năng ban hành kèm theo quyết định số 1050/QĐ-EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Quy định về cung cấp các dịch vụ điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Biểu mẫu đính kèm

File mẫu:

Kết quả thực hiện

Biên bản kiểm tra đóng điện.