CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Xử lý mất điện.
Lĩnh vực Điện
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Điện lực

- Cơ quan phối hợp:

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Điện lực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Lai Châu.

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Xử lý  mất điện cung cấp thông tin dưới mọi hình thức tới  Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Điện lực.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận thông tin Xử lý  mất điện của tổ chức, cá nhân lấy thông tin khách hàng, thống nhất thời gian kiểm tra, xử lý mất điện với Khách hàng.

 

Thời hạn giải quyết

- Trường hợp mất điện do ngừng giảm cung cấp điện có kế hoạch: Theo kế hoạch đã thông báo

- Trường hợp mất điện do sự cố: Không quá 02 giờ

 

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

- Trường hợp mất điện do ngừng giảm cung cấp điện có kế hoạch: Không

- Trường hợp mất điện do sự cố: Các Bên chịu trách nhiệm khắc phục sự cố thuộc tài sản quản lý

 

Thành phần hồ sơ

- Phiếu tiếp nhận thông tin đề nghị Xử lý mất điện của khách hàng trên chương trình phần mềm.

 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Điện lực ngày 03/ 12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012.

- Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

- Quy trình kinh doanh điện năng ban hành kèm theo quyết định số 1050/QĐ-EVN ngày 07/9/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Quy định về cung cấp các dịch vụ điện của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-EVN ngày 15/5/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện

Khách hàng được cung cấp điện trở lại theo quy định.