CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý
Lĩnh vực Y tế Dự phòng
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Cách thức thực hiện

Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện
Bước 1: Người bệnh nộp đơn chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định cho người đứng đầu cơ sở quản lý nơi người bệnh đang điều trị;
Bước 2: Người đứng đầu cơ sở quản lý có trách nhiệm lập bản tóm tắt bệnh án theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP để cấp cho người bệnh khi người đó trở về cộng đồng;
Bước 3: Người đứng đầu cơ sở điều trị ngoài cộng đồng nơi người bệnh đăng ký điều trị có trách nhiệm tiếp nhận điều trị cho người bệnh. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phí

Chưa quy định

Lệ Phí

Chưa quy định

Thành phần hồ sơ

Bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

64/2006/QH11

90/2016/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện