CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG

Tên thủ tục Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế
Địa chỉ tiếp nhận
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ và nhận kết quả: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu.

- Trực tuyến mức độ 4, tại Cổng dịch vụ công - Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Lai Châu, địa chỉ truy cập: https://dichvucong.laichau.gov.vn

- Qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Bước 2: Công chức chuyên trách của cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

- Bước 4: Văn bản thẩm định.

Thời hạn giải quyết

10 Ngày làm việc

Phí

Không

Lệ Phí

Không

Thành phần hồ sơ

+ Văn bản đề nghị thẩm định được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập tổ chức hành chính theo quy định.

+ Dự thảo tờ trình thành lập tổ chức hành chính.

+ Dự thảo đề án thành lập tổ chức hành chính.

+ Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan liên quan về việc thành lập tổ chức hành chính.

+ Báo cáo của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan liên quan.

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ
Yêu cầu - điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định 158/2018/NĐ-CP

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện